Vol 6, No 13 (2016)

International Collection of scientific proceedings «European Cooperation»

Full Issue

View or download the full issue PDF (Polish)

Table of Contents

Economics, Finances, Accounting, Analysis and Audit

Franz Peter Lang, Oleksandr Melnychenko
PDF
9-16
Olga Maslak, Lubov Kvuiatkovska, Volodymyr Talover
PDF
17-25
Oleksii Kvilinskyi
PDF
26
Nadiya Yurkiv, Oleksandr Dybrovin
PDF
27-35
Inna Herasymovych
PDF
36-48

Engineering

Vadym Samorodov, Eugene Pelipenko
PDF
49-57
Vadym Samorodov, Vadym Shevtsov
PDF
58-66

Agricultural sciences and Advisory Service

Tetyana Kalna-Dubinyuk, Volodymyr Kharchenko, Anna Kharchenko
PDF
67-75

Jurisprudence

Ruslan Volynets
PDF
76-82
Oleksandr Shamara, Oksana Knyzhenko
PDF
83-92
Katerina Dobkina, Yevgeniya Klyuyeva
PDF
93-107