PERIODIZATION OF THE STAGES OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF KNOWLEDGE ABOUT ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISE

Liliya Korchevska

Abstract


The compressed historical excursion to the sources of the science of security is conducted. The economic security is explored through prism of the history forms of the worldview – mythological, theology, philosophical and scientific.
Periodization of the stages of formation and development of the science of security on historical epochs – Antiquity, Middle Ages, New history (Renaissance and Enlightenment), Contemporary history are offered. A historical and analytical methods are used. Different research area and conceptions of modern scientific schools: «science of security», «science of national security», «securitology», «economic security of state» (ecosestate), «есоnomic security of enterprise» (ecosesent), «management security», «akmesecuritology» are educed.


Keywords


securitology; science of security; economic seсurity; enterprise; periodization; history forms of the worldview; pre-conditions

Full Text:

PDF>PDF

References


ARISTOTLE (1983). Sochineniya. V 4-h t. Moskva: Misl, 4.

Аrhireyska N.V. (2013). Doslidzhennya sistemnih pidhodiv schodo otscinki каtegorii «ekonomichna bezpeka». Еlektronne naukove fahove vidannya «Еfektivna екоnomika», 8. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2235.

Ashby, W.R. (2006).Vvedenie v kibernetiku. Мoskva: КоmКniga.

Аtamanov, G.А. (2010) Оsnovnie vidi bezopasnosti antropnih sistem i ih ierarhiya. Elektronniy nauchniy zhurnal «Problemy bezopasnosti», 2(10). Retrieved from http://www.naukaxxi.ru/materials/257/

Beckon, F. (1977). O smutah i myatezhah. V 2-h t. Moskva: Misl, 1.

Bertalanffy, L. (1950). An Outline of General System Theory. Vol. 1, 2, 134-165.

Blaug, M. (1994). Ekonomicheskaya teoriya blagosostoyaniya Pareto. Ekonomicheskaya misl v retrospektive = Economic Theory in Retrospect. Moskva: Delo.

Bogdanov, A. A. (1905–1924). Vseobshaya organizacionnaya nauka (tektologiya). V 3-h t. Moskva, 3.

Buchanan, J., & Tullock, G. (1962). The Calculus of Consent. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Coase, R. (1988). Lecture on The Nature of the Firm. Journal of Law, Economics and Organization, 4, 33-47.

Danilov-Danil’yan, V.I. (2003). Ekonomiko-matematicheskiy entciklopedicheskiy slovar. Мoskva. Bolshaya Rossiyskaya entsciklopediya: Izdatelskiy dom «Infra-М».

Diogen Laertskiy. (1986). O zhizni, ucheniyah i izrecheniyah znamenitih filosofov. Moskva: Misl.

Dźwigoł, H. (2000). Budgeting – cost management system. In J. Chuangxin & Y. Shijian (Eds.), Technology innovation and to put it in practice, papers on the technology in coal industry (pp. 490-493). Xuzhou, China: China University of Mining and Technology Press

Dźwigoł, H. (2001). Nowoczesne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach koniecznej restrukturyzacji. Wiadomości Górnicze, 10, 395-399. [in Polish].

Dźwigoł, H. (2002). Zarządzanie projektami w górnictwie węgla kamiennego. Przegląd Organizacji, 1, 20-22.

Dźwigoł (2002), Usprawnienie systemu zarządzania kopalniami węgla kamiennego poprzez zarządzanie projektami. Wiadomości Górnicze, 1, 2-5.

Dźwigoł, H. (2003b). Controlling jako instrument wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem w procesie zmian. Wiadomości Górnicze, 11, 488-495.

Dźwigoł, H. (2003a). Zarządzanie procesami marketingu i sprzedaży. Organizacja rynku. Wiadomości Górnicze, 5, 212-215.

Dźwigoł, H. (2004). Zmiana jako warunek restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Wiadomości Górnicze, 4, 171-172.

Dźwigoł, H. (2005). Projektowanie modelu organizacyjnego przedsiębiorstwa przyszłości. In J. Pyka (Ed.), Nowoczesność przemysłu i usług. Współczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwami (pp. 239-249). Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. [in Polish].

Dźwigoł, H. (2009). Model restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa górniczego. Organizacja i Zarządzanie: Kwartalnik Naukowy, 2(6), 25-43. [in Polish].

Dźwigoł, H. (2010). Podejście systemowe w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. [in Polish].

Forrester, J. (2006). Mirovaya dinamika. Мoskva: АСТ.

Haken, G. (1980). Sinergetika. Мoskva: Мir.

Нanausek, Т. (2001). Zarządzanie bezpieczeństwem – nowa dziedzina nauki. Bezpečnosť a ochrana majetku. Košice: LIPORT LFK, 36-39.

Hannan, M.T., & Freeman, J. (1977) «The population ecology of organizations». American Journal of Sociology, 82 (5). 929-964.

Hobbes, T. (1991) Leviafan, ili Materiya, forma i vlast gosudarstva tscerkovnogo i grazhdanskogo. V 2-h t. Moskva: Misl, 2.

Holbach, P.A. (1963). Estestvennaya politika ili besedi ob istinnih printscipah upravleniya. V 2-h t. Moskva: Socekgiz, 2.

Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, Vol 3, 305-360.

Kardash, V.A. (2004) Ischislenie rinochnih kompromissov. Obozrenie prikladnoi i promishlennoi matematiki, Vol. 11, 1, 41-50.

Keynes, J.M. (2002). Obcshaya teoriya zanyatosti, procenta i deneg. Moskva: Gelios ARV.

Korchevska, L.O. (2014). Filosofsko-istorichniy pidhid do vivchennya ekonomichnoi bezpeki pidpriemstva. Visnik Hmelnitskogo nacionalnogo universitetu. Naukoviy zhurnal. Vol. 3 (212), 3, 104-108.

Kozachenko, G.V. (2013). Economichna bezpeka yak fundamentalna kategoriya bezpekologii. Маteriali І Vseukrainskoi naukovo-praktichnoi коnferentscii «Bezpekoznavstvo: teoriya tа praktika».

Kvilinskyi, O.S. (2012). Formuvannia dodatkovykh perevah funktsionuvannia ta rozvytku malykh pidpryiemstv [Formation of Additional Benefits of Operation and Development of Small Enterprises]. Economy of Industry, 3-4(59-60), 140-147. [in Ukrainian].

Lewin, K. (1947). Frontiers in Group Dynamics: Concepts, Method and Reality in Social Science. Human Relations, 1, 5-41.

Lichman, B.V. (2001). Istoriya Rossii. Teoriya izucheniya. Retrieved from http://lichm.narod.ru/history-old-118.html.

Lipkan, V.А. (2003). Bezpekoznavstvo. Kiev: Evropeyskiy universitet.

Lukasheva, E.A. (1999). Prava cheloveka. Moskva: NORMA-INFRA*M.

Lyashenko, О.М. (2011) Kontsceptualizatsciya upravlinnya ekonomichnou bezpekou pidpriemstva : [monografiya]. Lugansk: SNU ім. V. Dalya.

Malthus, T.R. (1895). Opit zakona o narodonaselenii. Retrieved from http://demoscope.ru/weekly/knigi/maltus/maltus.html.

Marx, K. (1975). Nemetskaya ideologiya. Moskva.

Maslow, А. (2006). Motivaciya i lichnost. Sankt-Peterburg: Izdatelstvo Piter.

Miśkiewicz, R. (2012). Zróżnicowanie struktur organizacyjnych ze względu na układ pionów scalonych na przykładzie przedsiębiorstw hutniczych [Diversification of Organizational Structures due to the Layout of Integrated Divisions on the Example of Steel Companies]. Hutnik, Wiadomości Hutnicze, 79(10), 760-766. [in Polish].

Miśkiewicz, R. (2009). Wykorzystanie podobieństwa struktur organizacyjnych w procesie przekształcania organizacji przedsiębiorstw [The Utilization of Organizations Structure Similarity in a Process of Company Organization Transformation Process]. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 1(12), 77-87. [in Polish]

Miśkiewicz, R. (2007). Taksonomia jako narzędzie ocen struktur organizacyjnych przedsiębiorstw hutniczych [Taxonomic as a Tool in Estimation of Organizational Structures for Metallurgical Companies]. Hutnik, Wiadomości Hutnicze, 74(3), 151-154. [in Polish]

Morreale, S., & Lambert D. (2009). Homeland Security and the Police Mission. Journal of Homeland Security and Emergency Management. Vol. 6, 1, Article 68.

Neyman, D., & Morgenshtern O. (1970). Teoriya igr i ekonomicheskoe povedenie. Мoskva: Nauka.

Pasternak-Тaranuschenko, G. (1994). Ekonomichna bezpeka derzhavi. Vvedennya dо еkоsesteytu. Visnik NАN Ukraine, 5, 23-28.

Pasternak-Тaranuschenko, G.А. (1994). Іstoriya viniknennya tа rozvitku nauki prо ekonomichnu bezpeku derzhavi. Retrieved from http://econbez.narod.ru/1security/2articles/10.htm.

Pavlova, N.S. (2007). Filosofsko-sotsciologicheskie i istoricheskie osnovaniya postanovki problemi bezopasnosti v istorii nauki. VESTNIK ОGU, 7, 87-93: Retrieved from vestnik.osu.ru/2007_7/14.pdf‎.

Plato. (1986). Dialohi. Moskva: Misl.

Pogorelov, U.S. (2010). Otscinuvannya ta modeluvannya rozvitku pidpriemstva. Моnografiya. Lugansk: Globus.

Rousseau, J. (1969). Оb obschestvennom dogovore. Moskva: Misl.

Sapov, V.V. (1995). Rimskie stoiki: Seneka, Epiktet, Mark Avreliy. Мoskva: Respublika.

Schumpeter, I. (1982). Teoriya ekonomicheskogo razvitiya (Issledovanie predprinimatelskoi pribili, kapitala, kredita, procenta i tcikla kon’ukturi). Мoskva: Progres.

Senchagov, В.К. (2005). Ekonomicheskaya bezopasnost Rossii. Мoscow: Delo.

Serikov, Y.О., & Коzhenevski, L.F. (2010). Bezpeka zhittediyalnosti – seк'uritologiya. Kharkov: XNАМG.

Smith, A. (2007). Issledovanie o prirode i prichinah bogatstva narodov. Moskva: Eksmo.

Spinoza, B. (1957). Izbrannie proizvedeniya. V 2-h т. Moskva: Misl, 2.

Taylor, F.U. (1911). Printscipi nauchnogo menedzhmenta. Retrieved from http://www.improvement.ru/bibliot/taylor/index.shtm.

Wiener, N. (1968). Kibernetika. Moskva: Sov. radio.

Williamson, O.E. (1985). The economic institutions of capitalism: firms, markets, relational contracting. New York.

Xenophon.(1925) Hiero. Agesilaus. Constitution of the Lacedaemonians. Ways and Means. Cavalry Commander. Art of Horsemanship. On Hunting. Constitution of the Athenians. Loeb Classical Library. Vol. VIІ.

Yarochkin, V.I. (1997). Sistema bezopasnosti firmy. Мoscow.

Yarochkin, V.I. (2000). Seк'uritologiya – nаuка о bezopasnosti zhiznedeyatelnosti. Retrieved from http://kievsecurity.org.ua/b/x22/

index.shtml


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Liliya Korchevska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (Print) : 2449-7320

ISSN (Online) : 2449-8726