CHANGE OF UKRAINIAN BANKING MARKET STRUCTURE: ECONOMIC EFFECT OF THE MERGERS AND ACQUISITIONS IMPLEMENTATION

Tetiana Girchenko, Iaroslav Musiy, Alla Demyanenko

Abstract


The article provides an analysis the impact of mergers and acquisitions on the participants and the financial results of the Ukraine banking system, in particular the impact of the implementation of merger and acquisitions since the beginning of the formation Ukrainian banking system and the main trends of the number of banks in the Ukraine banking system. Define processes of mergers and acquisitions as an important tool to ensure the effective banking activity. One of the obstacle to improving mergers and acquisition processes “lack of empirical experience in conducting mergers and acquisition” was researched and refuted

Keywords


merger and acquisitions; banking system; effectiveness; profits; ROI

References


Bazylevych, V. D. (2004). Ekonomichna teoriya: Politekonomiya – Kyiv: Znannya – Pres.

Churylo, P. B. (2010). Stan zdiysnennya uhod zlyttya i pohlynannya v bankivs'kiy systemi Ukrayiny // Problemy pidvyshchennya efektyvnosti infrastruktury, # 27. Retrieved from http://www.lib.nau.edu.ua/Journals/3_27_2010/Churilo.pdf.

Depamfylys, D. (2007). Slyyanyya, pohloshchenyya y druhye sposoby restrukturyzatsyy kompanyy. – Moskva: «Olymp Byznes».

Edwin, L., Miller, Jr. (2008). Mergers and acquisitions: a step-by step legal and practical guide [Text] — New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., p. 8—12.

Finansovyy stan ta problemy rozvytku komertsiynykh bankiv Ukrayiny u pershomu pivrichchi 2001 r. Visnyk NBU, #9, 2001.

Foster, R. S. (2006). Yskusstvo slyyanyy y pohloshchenyy. – 2-he vyd. / Per. z anhl. – Moskva: «Alpyna Byznes Buks».

Horbatyuk, L. V. (2014). Rynok slynnyy y pohloshchenyy v bankovskom sektore Ukrayny: sovremennoe sostoyanye y perspektyvy razvytyya – Zhurnal Biznes inform, # 5.

Hokhan, P. (2012). Slyyanye, pohloshchenye y restrukturyzatsiya kompanyy: Per.s anhl. - 4 yzd. – Moskva: Al'pyna Pablysher.

Kovalenko, I. I. (2004). Vstup do systemnoho analizu. Mykolayiv: Vyd-vo MDHU im. Petra Mohyly, 148 s.

Kulish, A. (2007). Sotsial'na vidpovidal'nist' biznesu v bankivs'kiy sferi u zapytannyakh i vidpovidyakh / Andriy Kulish. – Kyiv, 80 s.

Meshcheryakov, A. A. (2006). Orhanizatsiyno-tekhnolohichni aspekty pidvyshchennya efektyvnosti funktsionuvannya komertsiynykh bankiv: [monohrafiya]. – Kyiv: Naukovyy svit, 347 s.

Morosyny, P., & Stedzher U. (2005). Upravlenye kompleksnymy slyyanyyamy. V pomoshch rukovodytelyu kompanyy, yspolzuyushchey stratehyy M&A. – Moskva: Balans Byznes-Buks.

Osnovni pokaznyky diyalnosti bankiv Ukrayiny. Retrieved from www.bank.gov.ua

Rekomendatsiyi pro poryadok reorhanizatsiyi komertsiynykh bankiv: Zatverdzheno Postanovoyu Pravlinnya NBU #44 vid 22.02.1996.

Saaty, T. L., Vachnadze, R. H. (1993). Prynyatye reshenyy. Metod analyza ierarkhyi – Moskva: Radyo y svyaz', 314 s.

Savluk, M. I., Moroz, A. M., Pukhovkina, M. F. (2001). Hroshi ta kredyt. Kyiv: KNEU.

Stadnyk, V. V., Yokhna, M. A. (2003). Menedzhment: Posibnyk. Kyyiv: Akademvydav, 464 s.

Shershnova, Z. Ye. (2004). Stratehichne upravlinnya. — 2-he vyd., pererob. i dop. — Kyiv: KNEU.

Volkova, V. N. (2006). Teoryya system. – Moskva: Vysshaya shkola.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Tetiana Girchenko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (Print) : 2449-7320

ISSN (Online) : 2449-8726