THE MAIN ELEMENTS OF INTERNAL CONTROL SYSTEM: THE QUESTION OF CLASSIFICATION

Oksana Artuh, Nadezhda Albu

Abstract


The article studies the need of introducing an efficient internal control system within competitiveness management of domestic enterprises. Based on a system approach the research regards internal control as a system due to the fact, that it possesses basic properties of a system. The term “internal control system” is defined in the research.

Different approaches to defining and segmenting the elements of a system are analyzed and compared with both international (COSO model, International Standards on Auditing) and domestic standards (public sector).

The analysis of the system’s main elements enables the authors to suggest a new approach to the classification of the elements in the internal control system. The suggested approach includes the following groups of elements: control objectives, the subject of control, the object of control, control environment, control devices, information, risk management, control monitoring

Keywords


competitiveness; internal control system; control objectives; the subject of control; the object of control; control environment; control devices; information; risk management; control monitoring

Full Text:

PDF>PDF

References


Belov, L. H. (2008). Orhanyzatsyonno-metodyсheskie aspektu ekonomicheskoho kontrolya v selskom hoziajstve. Buchhalterskiy uchet v selskom hoziajstve, 1, 55 - 59.

Burdukovskiy, S. A. (2010). Vneshniy audit i vnutrenniy kontroĺ: orhanizatsia optimalnoho vzaimodejstviya. Ekonomicheskie nauki, 12, 368 - 370.

Butynec, T. A. (2013). Orhanizacijni pidhodu do formyvannia systemu vnutrishnioho kontroly. Visnuk Zhutomurskoho derzhavnoho tehnolohichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, 1(63), 12 - 17.

Butynec, T. A. (2008). Vnutrishnij kontroĺ: elementu orhanizaciji system. Visnuk Zhutomurskoho derzhavnoho tehnolohichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, 1, 28 - 34.

Dźwigoł, H. (2003). Controlling jako instrument wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem w procesie zmian. Wiadomości Górnicze, 11, 488-495.

Dźwigoł, H. (2001). Nowoczesne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach koniecznej restrukturyzacji. Wiadomości Górnicze, 10, 395-399. [in Polish].

Dźwigoł, H. (2013). Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach XXI wieku. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. [in Polish].

Dźwigoł, H. (2014). Menedżerowie przyszłości a zarządzanie strategiczne. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, 70, 93-104. [in Polish].

Dźwigoł, H. (2005). Projektowanie modelu organizacyjnego przedsiębiorstwa przyszłości. In J. Pyka (Ed.), Nowoczesność przemysłu i usług. Współczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwami (pp. 239-249). Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. [in Polish].

Vyhovska, N. H. (2011). Elementu systemu vnytrishnioho finansovoho kontroliu: problema identufikaciji. Visnuk Hmelnyckoho nacionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, 5, T.1, 217 - 222.

Jershova, N. Ju. (2013). Shlyachu vdoskonalennia systemu vnutrishnioho kontroliu na pidpruemstvi. Retrieved from http://repository.kpi. kharkov.ua/bitstream/KhPIPress/2948/1/Iershova_Shliakhyvdoskonalennia_2013.pdf

Zorij, N. M., & Melnuk, N. H. (2012). Teoretuko-orhanizacijni aspektu vnutrishnioho kontroliu vutrat vurobnuctva hotovoji produkciji na pidpruemstvi. Retrieved from http://economics.opu.ua/files/archive/2012/No3-4/94-100.pdf.

Kalenskiy, L. M., & Stefaniuk, I. B. (2001). Kontroĺno-revizijna sluzhba – subjekt derzhavnoho finansovoho kontroliu pidpruemnuckoji dijalnosti. Kyiv: In-t reh. dosl. NAN Ukrajiny.

Kolesnykova, E. (2010). Formirovanie systemu kontrolia v selskohoziajstvennom proizvodstvennom kooperative. Ekonomika selskoho hoziajstva Rossii, 9, 52 – 54.

Kyndius, V., & Filip’ev, D. (2009). Formirovanie kohnitivnoj modeli vnutrenneho kontrolia v ahropromushlennuh korporacuyah. APK: ekonomika, upravlenie, 4, 30 – 36.

Kvilinskyi, O.S. (2012). Formuvannia dodatkovykh perevah funktsionuvannia ta rozvytku malykh pidpryiemstv [Formation of Additional Benefits of Operation and Development of Small Enterprises]. Economy of Industry, 3-4(59-60), 140-147. [in Ukrainian].

Levitskaya, S. (2009). Upravlinskuj i vnutrishniohospodarskuj oblik: zavdannia, meta i efektuvnisť vprovadzhennia. Buchhalterskij oblik i audut, 2, 27 - 35.

Maksimova, V. F. (2006). Teoretuchni ta metodolohichni zasadu formuvannia tsilisnoji systemu vnutrishnioho kontroliu v upravlinni promuslovum pidpruemstvom. Retrieved from http://disser.com.ua/content/240353.html

Medvid L. H., & Charynovych-Javorska, O.D. (2014). Orhanizacijno-metodychni aspektu vnutrishnioho kontroliu dijalnosti torhovelnuch pidpruemstv u konkurentnomu seredovushci. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3524.

Selezniov, O. V., Oĺchovikova, O. L., & Hyk, O. V. (red.) (2004). Mizhnarodni standarty audytu, nadannia vpevnenosti ta etyky. Kyiv:TOV «IAMC AU «STATUS».

Podolskyi, V. Y. (2001). Audit: uchebnik dlia vuzov. Moscow: JuNYTY-DANA.

Sirotenko, E. A. (2007). Vnutrefirmennye standarty audita: Uchebnoe posobie. Moscow: KNORUS.

Sokolov, B. N. (2007). Sistemy vnutrenneho kontrolia (orhanizacia, metodiku, praktika). Moscow: ZAO «Izdatelstvo «Ekonomika».

Chustiakova, Ju. E. (2010). Orhanizacija sustemu vnutrishnioho kontroliu v korporaciji. Retrieved from http://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-sistemy-vnutrennego-kontrolya-v-korporatsii.

Shmatkovska, T. O., & Jarosh, V. V. (2014). Do problematuku orhanizaciji sustemu vnutrishnioho kontroliu finansovuch rezultativ dijalnosti pidpruemstva. Naukovi zapysky Nacionalnoho universytetu «Ostrozka akademija». Serija «Ekonomika»: zbirnyk naukovych prac, 25, 200 – 205.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Nadezhda Nikolaevna Albu

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (Print) : 2449-7320

ISSN (Online) : 2449-8726