SELF-REALIZATION IN SUSTAINABLY DEVELOPED SOCIETY IN VIEWS OF MODERN UKRAINIAN CONTEXTS

Iryna Chkheailo

Abstract


In the article personal self-realization in modern Ukrainian society as a condition for sustainable development and embodiment by a personality of its own subject-creative project within the harmony of society and itself is researched. Interpretation of the self-realization as subject-level creative development of the individual in a society of sustainable development is proposed. Proved that the sustainable development of society in its underlying sources coincides with the moral perfection of human being, rooted in the spiritual depths of human life. Ukraine can only ensure sustainable development through the effective use of all its resources and fulfillment of every individual in society, social justice and gender equality, effective employment and environmental safety.

Keywords


self-realization of the person; modern society; a society of sustainable development; self-improvement; self-projecting; self-actualization; consumer society; ecological civilization

Full Text:

PDF>PDF (Russian)

References


Ananev, B. G. (2001). O problemakh sovremennogo chelovekoznaniya. SPb.: Piter.

Asmolov, A. G. (1986). Psikhologiya individual'nosti. Metodologicheskie osnovy razvitiya lichnosti v istorikoevolyutsionnom protsesse. M. : Nauka.

Bartlett, A. (1998). Reflections on Sustainability, Population Growth and the Environment. Renewable Resources Journal, Vol. 15, 4, 6-23.

Bauman, Z. (2008). Tekuchaya sovremennost. Spb.: Piter.

Bodalev, A. A. (1988). Psikhologiya lichnosti. M. : Izd-vo MGU.

Gershunskiy, B. S. (2003). Kontseptsiya samorealizatsii lichnosti v sisteme obosnovaniya tsennostey i tseley obrazovaniya. Pedagogika, 10, 3–7.

Deryabo, S. D., & Yasvin, V. A. (1996). Metodologicheskie problemy stanovleniya i razvitiya ekologicheskoy psikhologii. Psikhologicheskiy zhurnal, 6, 4–18.

Dunlap, R.E. (1994). The Nature and Causes of Environmental Problems: A Socio-Ecological Perspective. Environmental and Development: A Sociological Understanding for the BetterHuman Conditions, Seoul, 45–84.

Fromm, E. (1998). Imet ili byit?. Kiev.

Kastels, M., & Khimanen, P. (2006). Informatsiine suspilstvo ta derzhava dobrobutu. Finska model. Kyiv.

Kontseptsiya stalogo rozvytku Ukrainy. (2000). Kyiv: NAN Ukrainu.

Lohvynenko, V.I. (2013). Sotsialno-filosofskyi analiz poniattia "Samorealizatsiia". Filosofiia ta politolohiia v konteksti suchasnoi kultury, Vyp.6. (III), 114-119.

Liakh, V.V. (2014). Svoboda samorealizatsii u konteksti informatsiino-komunikatyvnykh protsesiv. Retrieved from http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_73/Liah.pdf.

Maslou, A. (1999). Motivatsiya i lichnost. SPb.: Evraziya.

Maslou. A. (1982). Samoaktualizatsiya. Moskva: Izd-vo MGU.

Meadows, D.H., Meadows, D.L., Panders, J., & Behrens. W.W. (1972). The Limiting to Growth. New York: Potomac.

Olport, G. (2002). Stanovlenie lichnosti. Moskva: Smusl.

Rodzhers, K. (2000). Konsultirovanie i psihoterapiya. Noveyshie podhody v oblasti prakticheskoy raboty. Moskva.: EKSMO-Press.

Stegniy, O. G. (2014). Staluy rozvytok suspilstva: uyavlennya gromadskoi dymku v Ukraini. Ukrainskiy sociym, 4(51), 86-95.

Strategiya stalogo rozvytku «Ukraina-2020». (2015). Retrieved from http://www.president.gov.ua.

Ukaz prezydenta Ukrainy №5/2015 «Pro stratehiyu stalogo rozvytku «Ukraina-2020». (2015). Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua.

Ursul, A.D. (2001). Strategiya ustoychivogo razvitiya i novyiy etap v uchenii o noosfere. Bezopasnost Evrazii, 3, 121-156.

Zabelin, S., Korten, D., & Medouz, D. (2003). Globalizatsiya ili ustoychivoe razvitie. Sotsialno-ekonomicheskiy Soyuz, 1, 20.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Iryna Chkheailo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (Print) : 2449-7320

ISSN (Online) : 2449-8726