A FEW REMARKS ABOUT CRIMINAL RESPONSIBILITY OF A MEMBER OF THE MANAGEMENT BOARD FOR SUBMITS OF FALSE STATEMENTS IN THE POLISH COMPANY OF LIMITED LIABILITY IN REGISTRATION PROCEDURE

Łukasz Pasternak

Abstract


This elaboration is to present the position of the representatives of the science of criminal law and jurisprudence in the context of the submission of false statements about company  by the management board in the procedure of registration company in the entrepreneur register. This Elaboration is limited to criminal responsibility of members of management board in a polish company with limited liability.

The Author  indicates the situation in which member of management board could be the perpetrator of the offense specified in article 587 of the Commercial Companies Code, Author indicates signs of above mentioned offense, penalties and other issues related to the above mentioned criminal responsibility  of the members of management board.

Keywords


commercial law; criminal law; false statements; company registration law; criminal liability

Full Text:

PDF>PDF (Polish)

References


Allerhand M., (1935). Kodeks Handlowy Komentarz, Lwów, Spółka Wydawnicza "Kodeks".

Bojarski, M. (2003). Pozakodeksowe prawo karne. t. 2. Komentarz.

Czerniawski, R., Czura-Kalinowska D., Jara Z. (red.), (2008). Zarząd Spółki Akcyjnej, Kodeks spółek handlowych, Oficyna.

Dąbroś M., (2014). Prawny skutek skazania za przestępstwo wymienione w art. 18 § 2 k.s.h. jako ograniczenie zdolności prawnej, Przegląd Prawa Handlowego, nr 29.

Dermont A., (2001), Przestępstwa gospodarcze w kodeksie spółek handlowych – wybrane zagadnienia, Prokuratura i Prawo, nr 10.

Dz. U Nr 16, poz. 93 ze zm. - dalej jako "k.c."

Dz. U. Nr 121, poz. 769 ze zm. – dalej jako „k.r.s.” lub „ustawa o krs”

Dz. U. z Nr 6, poz. 42, ze zm.

Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm. - dalej jako k.k.

Giezek J., Kardas P., [w:] Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J. (red.), (2015). Kodeks spółek handlowych. Pozakodeksowe prawo handlowe. Komentarz. T. 5, Wyd. 3, WArszawa, C.H. BECK.

Giezek J., Kardas P., (2003). przepisy karne kodeksu spółek handlowych, Komentarz, Kraków, Zakamycze.

Giezek J., P. Kardas, (2003). Przepisy karne kodeksu spółek handlowych. Komentarz, Kraków, Zakamycze.

Giezek J., Wnuk D., (1994). Odpowiedzialność cywilna i karna w spółkach prawa cywilnego. Komentarz i przegląd orzecznictwa, Warszawa, Wolters kluwer.

Górniok O., (2003). [w:] Prawo karne gospodarcze, Bydgoszcz, C.H. BECK.

O. Górniok,(1997). Prawo karne gospodarcze. Komentarz, Toruń, Dom Organizatora.

Frąckowiak J. Brol J., DuVall M., Frąckowiak J., Katner Wojciech J., Kidyba A., Kiedrowicz E., Komosa T., Kosikowski C., Kruczalak K., Nowińska Ewa E., Opalski W., Promińska U., Pyzioł W., Skoczylas Andrzej P., (2001), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, LexisNexis.

Kardas P., (2006). Złożenie sądowi rejestrowemu listy wspólników niezgodnej z treścią wpisów w księdze udziałów, Cz. PKiNP, n 1.

Kidyba A., (2015). Komentarz aktualizowany do art. 1-300 Kodeksu spółek handlowych, LEX/el.

Kidyba A., (2015). Komentarz do art. 587 k.s.h. – Komentarz aktualizowany do art. 301-633 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.00.94.1037), LEX/el.

Kowalski S., (2012). Oświadczenia członków zarządu o wniesieniu wkładów na podwyższony kapitał zakładowy – zagadnienia karne, Prawo Spółek, nr 12.

Marek A., (2003). Prawo Karne, Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa,

Michał M. Rusinek, Kohutek K., Olczyk M., Rachwał A., Rusinek Michał M., Spyra M., Wyrwiński M., (2004). Komentarz do zmiany art. 587 kodeksu spółek handlowych wprowadzonej przez Dz. U. z 2003 r., Nr 229, poz. 2276,

Pyzioł W., (2008) Kodeks spółek handlowych. Komentarz, LexisNexis.

Raglewski J. Potrzeszcz R. (red.), Siemiątkowski T. (red.), (2011), kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tytuł IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Tytuł V. Przepisy karne. Tytuł VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepisy końcowe, LexisNexis/el.

Rodzynkiewicz M., (2014). Komentarz do art.587 Kodeksu spółek handlowych, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. VI, LexisNexis.

Ochman P., (2012), Z problematyki zakazu pełnienia funkcji piastuna organu w spółkach handlowych – uwagi na marginesie przepisu art. 18 § 2 k.s.h., Rejent, nr 12.

Skorupka J., Karnoprawna ochrona wierzycieli, C.H. BECK

Skorupka J., (2000). Odpowiedzialność członków władz spółek kapitałowych w stosunku do wierzycieli, Prawo Spółek, z. 7-8, s. 29.

Szymczak M. (red.), (1983). Słownik języka polskiego , t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bralczyk J. (red.), (2006). Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uchwała Sądu Najwyższego (1935). z 20.04.1934 r., III K 1238/33, OSP 1935, Nr 11, poz. 665

Uliasz M.,(2002), Przepisy karne w KSH, Monitor Prawniczy, nr 4.

Zawłocki R., (2004), Sołtysińśki, Szajkowski, Szumański, Szwaja, Kodeks Spółek Handlowych. Komentarz, tj. IV, C.H. BECK.

Zawłocki R.,(2003), Przestępstwa przeciwko przedsiębiorcom. Komentarz, Warszawa, C.H.BECK.

Wyrok SN z 10 stycznia 2008 r.,(2008). IV CSK 356/07, wraz z glosą R. Uliasza.

Wyrok SA w Gdańsku z 19.09.2014 r., (2014). I ACa 51/14, LEX nr 1526954.

Wyrok SN z 8.11.1993 r.

Wyrok SN z 8.11.1993 r., (1993). II KRN 220/93, Lex Polonica nr 304781, OSNKW 1994, nr 1-2, poz. 14.

Wyrok SN z 11.1.2002., (2002). IV CKN 1503/00, OSN 2002, Nr 11, poz. 136.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Łukasz Pasternak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (Print) : 2449-7320

ISSN (Online) : 2449-8726