CONDITION AND PERSPECTIVES OF FORMING A COMPLEX METHODOLOGY ASSESSING CREDITABILITY OF ECONOMIC ENTITIES

Taisia Markovych

Abstract


The article analyzes the scientific approaches to the concept disclosure of the most well-known models for assessing the solvency of economic entities for their adaptation to domestic conditions. Despite a large number of well-documented and tested in practice techniques, the problem cannot be considered as fully disclosed, since a universal methodology for assessing borrowers' creditworthiness has not yet been developed in the theory and practice. The author's approach is based on the fact, that the notion of creditworthiness is a complex feature that reflects the essence of bank credit in a market economy, based on the balance of the opposing interests of the parties to a loan agreement – the borrower and commercial bank. Accordingly, the creditworthiness at the methodological level must be expressed through a set of interconnected quantitative and qualitative indicators, which in their unity determine the degree of creditworthiness of the potential borrower. It is promising to establish proper normative support in the country to determine the creditworthiness of potential borrowers and a system of reliability ratings of economic entities that would standardize the relevant procedures and minimize bank credit risks. In parallel, it is necessary to improve their own models for assessing the borrowers’ creditworthiness in order to create integral methods for determining the general indicator of credit on the basis of a complex of formalized and non-formalized assessment criteria. The system of such indicators should include indicators calculated on the basis of statistical data and characteristics of the potential borrower, which can be obtained on the basis of expert judgments.


Keywords


credit; creditability; risk; default; credit rating; bank; borrower

References


Азаренкова Г. М., Самородов Б. В., Мельниченко О. В. (2014). Моніторинг показників діяльності банку для підвищення його кредитоспроможності. Актуальні проблеми економіки, № 12, с. 356 – 368.

Андрушків, Т. (2008). Проблеми оцінки кредитоспроможності позичальників в управлінні кредитним ризиком банку. Світ фінансів, № 2, с. 113–118.

Болгар, Т. М. (2013). Проблемні кредити у банківській діяльності в умовах фінансової кризи: монографія. Кременчук : Видавництво ПП Щербатих О. В., 372 с.

Бучко, І. Є. (2013). Скоринг як метод зниження кредитного ризику банку. Вісник Університету банківської справи Національного банку Україн, № 2, с. 178-182.

Виговська, Н. Г., Виговський, В. Г. (2016). Оцінка кредитоспроможності позичальника комерційними банками як фактор зниження кредитного ризику [Монографія] / Information aspects of socio-economic systems development / Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Technicznej w Katowicach, с. 283-290.

Вишняков, И. В. (1998). Методы и модели оценки кредитоспособности заѐмщика [Текст]. СПб. : СПбГИЭА, 453 с.

Вовчак, О., Меда Н. (2013). Модернізація підходів до оцінки кредитоспроможності позичальників банків. Вісник НБУ, № 11, с. 11–15.

Гідулян, А. (2012). Актуальні питання поліпшення методики оцінки кредитоспроможності позичальників банків України. Вісник НБУ, № 1, с. 50–53.

Джеджула, В. В., Цвик, О. Γ. (2016). Сучасні методичні підходи до оцінювання кредитоспроможності підприємства. Економіка та суспільство, Випуск № 7, с. 290-294

Дудин, М. Н., Решетов, К. Ю., Федорова, И. Ю. (2016). Основные аспекты применяемых методик анализа кредитоспособности заемщика. Journal of Economy and entrepreneurship, Vol. 10, Nom. 4-2, с. 358-362.

Едронова, В. Н., Хасянова, С. Ю. (2002). Методика комплексной оценки кредитоспособности заемщика. Финансы и кредит, № 14, с. 2-9.

Кишакевич, Б. Ю. (2010). Модель оцінки кредитоспроможності та ймовірності дефолту позичальника банку. Вісник Львівської державної фінансової академії. Економічні науки, № 19, с. 231–239.

Курова, Т. Г., Костроміна, К. О. (2014). Оцінка кредитоспроможності клієнта банку за допомогою дискримінантного аналізу. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, № 3 (27), с. 113-117.

Лисенок, О. В. (2014). Управління фінансово-економічною діяльністю банків: теорія, методологія, практика: монографія. Житомир: ЖДТУ, 424 с.

Любушин, Н. П., Бабичева, Н. Э., Козлова, Л. В. (2011). Учет фактора риска в анализе кредитоспособности. Экономический анализ: теория и практика, № 10, с. 2-7.

Малій, О. Г. (2004). Кредитоспроможність позичальника: особливості аграрної сфери. Економіка АПК, № 5, с. 89-98.

Малій, О. Г. (2006). Методичний підхід щодо визначення ефективності банківського кредитування. Економіка і управління. Науково-практичний журнал, № 5, с. 102-106.

Маркович, Т. Г. (2015). Наукові розвідки щодо сутності оцінки кредитоспроможності суб’єктів господарювання. Współpraca Europejska, 5(5), с. 163-175.

Мельник, К. В. (2016). Проблемні аспекти оцінки кредитоспроможності позичальників. Економіка і суспільство, Випуск 3, с. 433-438.

Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання: Монографія (2007). А.О. Єпіфанов, Н.А. Дехтяр, Т.М. Мельнік, І.О. Школьнік та ін. / За редакцією д.е.н. А.О. Єпіфанова. Суми: УАБС НБУ, 286 с.

Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями [Електронний ресурс]: Затверджено Постановою Правління НБУ від 25.01.2012 № 23. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0474-0016.

Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків [Електронний ресурс]: Затверджено Постановою Правління НБУ від 06.07.2000 р. № 279. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=z0474-00.

Рид Эдвард, Котер Ричард, Гилл Эдвард, Смит Ричард. (1991). Коммерческие банки. Пер. с англ. М: СП “Космополис”, “Молодая гвардия”, 480 с.

Роуз Питер С. (1995). Банковский менеджмент. М.: Дело, 744 с.

Смолева, Т. М. (2014). Сучасні методи оцінки кредитоспроможності позичальників банками України. Финансы, учет, банки, № 1, с. 241-245.

Терещенко, О. (2003). Дискримінантний аналіз в оцінці кредитоспроможності підприємства. Вісник НБУ, № 6, с. 24-27.

Терещенко, О. (2012). Нові підходи до оцінки кредитоспроможності позичальників – юридичних осіб. Вісник Національного банку України, № 1, с. 26-30.

Терещенко, О. О. (2012). Оцінка кредитних ризиків: відповідність новацій НБУ міжнародній практиці. Вісник НБУ, №9, с. 4 -8.

Український радянський енциклопедичний словник. Том 2. (1967). К.: Академія наук УРСР, 854 с.

Философский словарь (1981). Под ред. И.Т. Фролова. 4-е изд. М.: Политиздат, 445 с.

Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник: Курс лекцій. (2001). За ред. проф. Г.Г. Кірейцева. Житомир: ЖІТІ, 440 с.

Хасянова, С. Ю. (2012). Кредитный анализ в коммерческом банке: учебное пособие. Нижний Новгород: «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», с. 197.

Чайковський, Я. І. (2005). Аналіз кредитоспроможності позичальника банківської установи. Журнал європейської економіки, № 3, с. 328-346.

Шаталова, Е. П., Шаталов, А. Н. (2010). Кредитоспособность и кредитный риск в банковском риск-менеджменте. Финансы и кредит, № 17, с. 46-53.

Dźwigoł, H. (2015). Założenia do budowy metodyki badawczej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, 78, 99-116.

Dźwigoł, H. (2013). Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach XXI wieku. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. [in Polish].

Dźwigoł, H. (2010). Podejście systemowe w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. [in Polish].

Freixas, X., Rochet, J.- C. Microeconomics of banking. 2nd ed. Cambridge: MIT Press, pр 512-523.

Miśkiewicz, R. (2012). Zróżnicowanie struktur organizacyjnych ze względu na układ pionów scalonych na przykładzie przedsiębiorstw hutniczych [Diversification of Organizational Structures due to the Layout of Integrated Divisions on the Example of Steel Companies]. Hutnik, Wiadomości Hutnicze, 79(10), 760-766. [in Polish].

Miśkiewicz, R. (2009). Wykorzystanie podobieństwa struktur organizacyjnych w procesie przekształcania organizacji przedsiębiorstw [The Utilization of Organizations Structure Similarity in a Process of Company Organization Transformation Process]. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 1(12), 77-87. [in Polish]

Miśkiewicz, R. (2007). Taksonomia jako narzędzie ocen struktur organizacyjnych przedsiębiorstw hutniczych [Taxonomic as a Tool in Estimation of Organizational Structures for Metallurgical Companies]. Hutnik, Wiadomości Hutnicze, 74(3), 151-154. [in Polish].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Taisia Markovych

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (Print) : 2449-7320

ISSN (Online) : 2449-8726