FEATURES OF ECONOMIC EDUCATION OF CHILDREN AND ADULTS OF WESTERN UKRAINE IN EXHIBITION ACTIVITIES: HISTORICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS

Zinaida Hipters

Abstract


The historical and pedagogical aspect of the organization of exhibitions as one of the forms of economic education of children and adults of Western Ukraine from the XIXth - the first half of the twentieth century is considered, the possibility of using the historical educational experience is updated. In modern conditions, the economic education of children and adults becomes of particular relevance as a factor of professional and personal growth, which is carried out in variational forms of continuing education. The purpose of our study is to analyze the peculiarities of the economic education of children and adults of Western Ukraine in the exhibition activity as one of the forms of economic education of children and adults in the socio-historical conditions of the nineteenth and first half of the twentieth centuries.

The research showed that in Western Ukraine, exhibitions were organized mainly by initiatives of cultural, educational and business associations Prosvita, Native school, Farmer, People's Trade, with the support of local authorities. The exhibitions were promoted by professional private educational institutions with a thorough vocational training. They promoted the development of commercial skills of exhibitors. Visitors and exhibitors formed an aesthetic feeling, raised respect for work, selflessness.


Keywords


agricultural; industrial; pedagogical exhibitions; economic education; professional private schools; cultural and educational societies

References


Выставка господарско-промыслова въ Коломыъ (Справозданье Петра Чорного). – Станиславовъ: Накладом редакціи «Господаря и Промышленника». Зъ печатнъ І. Данкевича въ Станиславовъ, 1891. – 63 с.

Гелей, Т., Занік, Я. & Олесницький, Є. (1999). // Українські кооператори. Історичні нариси. Книга І. – Львів: Вид-во «Укоопосвіта» Львівської комерційної академії, 456 с.

Гіптерс, З. В. (2014). Економічна освіта дітей і дорослих на західноукраїнських землях (ХІХ – перша половина ХХ століть). Монографія. – К. : УБС НБУ, 479 с.

ДАІФО. Ф. 272. Оп. 1. Спр. 421. (1926). Повідомлення ювілейного комітету сільськогосподарської виставки у Познані і директивна вказівка Кураторії Львівської шкільної округи про підготовку експонатів про стан шкільних городів на виставку, арк. 1–12.

ДАІФО. Ф. 272. Оп. 1. Спр. 150/270. (1928). Циркулярні розпорядження Кураторії Львівської шкільної округи про представлення школами експонатів на крайову виставку в Познані, 16 травня 1928 р. – 20 жовтня 1928 р., 23 арк.

ДАІФО. Ф. 272. Оп. 1. Спр. 226/228. (1927). Листування з дирекціями початкових шкіл Тлумацького повіту про відвідування учнями сільськогосподарської виставки у м. Стрию, 24 серпня 1927 р. – 25 вересня 1927 р., 35 арк.

ДАІФО. Ф. 272. Оп. 4. Спр. 85/74. (1922). Циркулярні розпорядження Кураторії Львівського шкільного округу про організацію шкільних виставок у повітах Станіславівського воєводства, 16 травня 1922 р. – 15 липня 1922 р., 17 арк.

Добровольский, Л. (1905). Вънская педагогическая выставка 1903 г. (Отчетъ о заграничной командировкъ). – К.: Лито-типография Товарищества И. Н. Кушнерев и Ко. Киевское отделение, 61 с.

Короткі господарські новини (1934). // «Діло». – Львів, 13 вересня. – Ч. 244 (13.789).

Перша Українська Педагогічна Вистава (1938). // Шлях виховання й навчання. Педагогічний тримісячник. Орган Т-ва «Взаїмна поміч Українського вчительства». Рік ХП. Кн. 2. – С. 65–74.

Сухомлинський, В. О. (1976). Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості / В. О. Сухомлинський. – Вибрані твори в 5-ти т. – Т. 1. – К., С. 55–202.

Яковлєва, А. М. & Афонська, Т. М. (2007). Сучасний тлумачний словник української мови. – Харків: ТОГСІНГ ПЛЮС, 672.

Baranowski, M. (1895). Historya szkół ludowych królewskiego stołecznego miasta Lwowa. Lwów: Nakładem Gminy królewskiego stołecznego miasta Lwowa, 395 s.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Zinaida Hipters

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (Print) : 2449-7320

ISSN (Online) : 2449-8726