РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І МЕТОДОЛОГІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КОНТЕКСТІ НЕОІНСТИТУЦІЙНОЇ ТЕОРІЇ (РЕЦЕНЗІЯ)

Oleksandr Melnychenko

Abstract


В сучасних умовах розвитку економіки система бухгалтерського обліку є об’єктом значної критики у зв’язку з частковим невиконанням своєї основної функції – надання інформації користувачам для прийняття економічних рішень. Основною ілюстрацією чого є значна втрата довіри до інформації з фінансової звітності та до аудиту після світової фінансової кризи 2008 р. Існування такої ситуації є наслідком суттєвих змін, які відбулись як в функціонуванні світової економічної системи, так і в особливостях ведення бізнесу, що характеризуються ускладненням та підвищенням динаміки конкурентного середовища, зростанням рівня ризику та віртуалізацією діяльності підприємств. За таких умов необхідним є пошук нових методологічних засобів, які дозволять знайти шляхи вирішення існуючих проблем та сформувати напрями подальшого розвитку облікової системи як засобу інформаційної підтримки прийняття управлінських рішень. Одним із таких засобів є неоінституційна теорія, яка дозволяє розглядати існуючі облікові проблеми в щільному зв’язку з соціальними, правовими, політичними та іншими явищами і процесами. Тому проведені дослідження І.А. Юхименко-Назарук, результати яких відображено у монографії, є актуальними для подальшого розвитку облікової науки.

Дана монографія складається з п’яти розділів, у яких обґрунтовані теоретико-методологічні аспекти розвитку бухгалтерського обліку на основі використання інструментарію неоінституційної теорії, а також запропоновані шляхи вдосконалення організації і методики обліку специфічних активів та мережевого капіталу.

У першому розділі «Бухгалтерський облік та інституційна теорія: шляхи подальшої конвергенції» увага приділяється аналізу існуючих напрацювань в сфері застосування інституційної теорії в бухгалтерському обліку та формуванні рекомендацій щодо її подальшого розвитку. Автором висвітлюються причини необхідності побудови інституційної теорії бухгалтерського обліку, запропоновано підхід до розуміння бухгалтерського обліку як “мегаінституту” та обґрунтовано поняття “інституційне середовище бухгалтерського обліку”. На основі аналізу існуючих напрацювань обґрунтовано необхідність та розроблено структуру бухгалтерської інституційної концепції.

У другому розділі «Розвиток бухгалтерського обліку в контексті теорії контрактів» науковий інтерес викликають розглянуті автором положення основних неоінституційних теорій, які можуть застосовуватись для удосконалення теоретико-методологічних засад бухгалтерського обліку: агентська теорія, контрактна теорія бухгалтерського обліку, позитивна теорія бухгалтерського обліку. Обґрунтовано відмінності положень даних теорій від чинної облікової парадигми та визначено напрями її трансформації.

У третьому розділі «Інституційні аспекти реалізації облікової політики підприємства» заслуговують на увагу виділені проблемні аспекти формування і реалізації облікової політики підприємства та обґрунтовані напрями їх вирішення з використанням інструментів неоінституційної теорії. Автором розроблено матричну модель реалізації професійного судження в його широкому розумінні, що дозволяє встановити особливості впливу формальних та неформальних правил на процес здійснення різних видів професійних суджень. На основі використання положень агентської теорії розроблено концептуальну модель креативного обліку як елемента облікової науки.

У четвертому розділі «Інституційні засади використання мережевої концепції в бухгалтерському обліку» зосереджено увагу на дослідженні мережевих взаємодій та їх відображенні в системі бухгалтерського обліку. Розроблено теоретико-методичні засади бухгалтерського обліку мережевого капіталу (мережі, мережеві торговельні марки, необоротні активи, одержані на основі мережевих угод). З метою удосконалення методики організації бухгалтерського обліку в умовах широкого використання мережевих структур розроблено концепцію мережевого обліку.

У п’ятому розділі «Бухгалтерський облік специфічних активів» запропоновано впровадити до складу об’єктів бухгалтерського обліку неоінституційного поняття “специфічні активи”. Розроблено теоретико-методичні засади обліку специфічних активів, що дозволяє підвищити якість облікової інформації та наблизити балансову вартість чистих активів підприємства до їх ринкової вартості.

Враховуючи отримані Юхименко-Назарук Іриною Анатоліївною наукові результати під час дослідження особливостей розвитку теорії і методології бухгалтерського обліку на основі використання положень неоінституційної економічної теорії, зазначаючи логічність та послідовність викладення матеріалу, його наукову новизну і практичну значимість, вважаємо, що поданий на рецензування рукопис може бути корисним для вчених та дослідників в сфері бухгалтерського обліку і заслуговує на видання.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Oleksandr Melnychenko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (Print) : 2449-7320

ISSN (Online) : 2449-8726