РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І МЕТОДОЛОГІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КОНТЕКСТІ НЕОІНСТИТУЦІЙНОЇ ТЕОРІЇ (РЕЦЕНЗІЯ)

Valentyn Shpak

Abstract


В сучасних умовах розвиток бухгалтерської практики відбувається досить динамічними темпами, за якими не встигає розвиватись і удоконалюватись теорія бухгалтерського обліку, що була переважно розроблена для підприємств індустріальної епохи, внаслідок чого вона виявляється непридатною для обслуговування управлінських систем підприємств, які функціонують в умовах формування постіндустріального суспільства. Якщо економічна наука поступово почала розвивати свою теорію шляхом застосування інституційного підходу, то в бухгалтерському обліку подібні процеси відбуваються досить повільно. Існуючі інституційні дослідження в сфері бухгалтерського обліку характеризуються відсутністю цілісності та поверхневістю розгляду облікових проблем. У зв’язку з цим проведене І.А. Юхименко-Назарук монографічне дослідження, є актуальним напрямом наукових пошуків в умовах сьогодення та заслуговує на увагу з боку дослідників.

Рецензована монографія складається з п’яти розділів, у яких наведено авторську інтерпретацію подальшого розвитку теорії і методології бухгалтерського обліку на основі використання неоінституційної теорії.

Перший розділ «Бухгалтерський облік та інституційна теорія: шляхи подальшої конвергенції» присвячено вивченню сучасного стану досліджень в сфері бухгалтерського інституціоналізму та обґрунтуванню подальших шляхів його розвитку за умов переходу від використання положень інституційної теорії до неінституційної. В результаті автором було розроблено бухгалтерську інституційну концепцію, згідно якої подальше удосконалення бухгалтерського обліку має відбуватись на основі використання таких неоінституційних конструктів, як бухгалтери-агенти, оптимальні контракти, обліковий опортунізм, мережевий облік, специфічні активи.

У другому розділі «Розвиток бухгалтерського обліку в контексті теорії контрактів» розкрито можливості використання теорії контрактів, як одного із найбільш прогресивних напрямів неоінституційної економічної теорії, в контексті застосування професійного судження бухгалтера, реалізації облікової політики підприємства, а також розвитку методики бухгалтерського обліку господарської діяльності підприємств та розвитку системи облікових стандартів.

Третій розділ ««Інституційні аспекти реалізації облікової політики підприємства»» детально розкриває існуючі проблеми в сфері облікової політики, а також відображає пропозиції автора щодо їх вирішення на основі використання інституційних концепцій. Заслуговує на особливу увагу розробка матричної моделі реалізації професійного судження в його широкому розумінні, що дозволяє сформувати теоретичні засади реалізації облікової політики підприємств. На основі використання інституційного інструментарію розроблено концептуальні засади креативного обліку та запропоновані шляхи удосконалення облікової системи з метою мінімізації його негативних наслідків.

У четвертому розділі «Інституційні засади використання мережевої концепції в бухгалтерському обліку» проведено інституційний аналіз діяльності мережевих структур в контексті формування систем їх інформаційного забезпечення. Запропоновано відображати у складі облікової системи мережевий капітал підприємства та розроблено авторську методику його оцінки із врахуванням особливостей функціонування мережевих структур.

Завершує монографію п’ятий розділ «Бухгалтерський облік специфічних активів», у якому досліджено теоретичні аспекти бухгалтерського обліку специфічних активів як нової облікової категорії та запропоновано шляхи удосконалення їх оцінки на основі використання контрактної теорії бухгалтерського обліку.

Монографія є самостійним і завершеним науковим дослідженням, виконаним на актуальну тему, має наукову і практичну цінність. Результати дослідження можуть бути використані в навчальному процесі при викладанні дисциплін «Теорія бухгалтерського обліку», «Методологія наукових досліджень в бухгалтерському обліку і аудиті» майбутнім фахівцям економічного напряму.

Впровадження пропозицій, викладених в монографії, дозволяє вдосконалити практику ведення бухгалтерського обліку на підприємствах на основі розробки комплексу системних організаційних і методологічних рішень.

Видання даної монографії є логічним продовженням наукових досліджень автора – докторанта кафедри обліку і аудиту Житомирського державного технологічного університету.

Монографії властива наукова новизна, що свідчить про глибоку обізнаність автора з сучасними теоретико-методологічними проблемами розвитку бухгалтерського обліку. Вона буде корисною для дослідників в сфері бухгалтерського обліку, економічного аналізу і менеджменту, аспірантів, магістрантів та інших осіб, зацікавлених в удосконаленні процесу створення та надання облікової інформації різних групам зацікавлених користувачів.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Valentyn Shpak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (Print) : 2449-7320

ISSN (Online) : 2449-8726