ABOUT THE RECOGNITION OF THE STOCK MARKET THE OBJECT OF CRIMINAL-LEGAL PROTECTION

Ruslan Volynets

Abstract


The article is devoted to the criminal law aspects of the mechanism of causing damage to the stock market and its main structural elements. The author pays special attention to the peculiarities of recognizing the stock market as an object of criminal law protection, which explains the economic content of the stock market, the connection of the stock market with the state's activity as an "element" of the market economy in Ukraine, the concept of the stock market (securities market ) in criminal law and other legal sciences, the definition of the participants in legal relationships that arise and exist in the stock market, the possibility of recognizing the activities of the participants in the securities market business (as a kind of economic their activities), the degree of legal protection of the stock market is required.

Keywords


stock market; securities market; securities; security; criminal law

References


Андрушко, П. П. (2011). Об’єкт кримінально-правової охорони, об’єкт злочину, об’єкт злочинного посягання та об’єкт злочинного впливу: основний зміст понять та їх співвідношення // Адвокат, № 12, с. 10.

Близнюк, О. П., Сидорова, Т. О., Шевчук, І. Л., Зінченко, Ю. О. (2009). Сучасний стан та проблеми розвитку ринку корпоративних цінних паперів в Україні // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі і послуг, Вип. 1 (1), с. 605. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2009_1(1)__86.

Волощенко, Л., Воротнікова, Ю. (2012). Особливості державного регулювання інвестиційної привабливості ринку цінних паперів в Україні // Схід, № 1 (115), с. 30-35.

Габов, А. В. (2011). Ценные бумаги: вопросы теории и правового регулирования рынка. – М.: Статут, с. 16-19.

Жилинский, С. Э. (2007). Предпринимательское право (правовая основа предпринимательской деятельности): учеб. для вузов. – 8-е изд., пересмотр, и доп. – М.: Норма, с. 268.

Ліхновський, П. М. (2012). Аналіз інвестиційної привабливості цінних паперів: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Ліхновський Павло Михайлович; Тернопольський національний економічний університет. – Тернопіль, 307 с.

Молотников, А. Е. (2013). Правовое регулирование рынка ценных бумаг: учебное пособие. – М.: Стартап, с. 15-24.

Рендович, П. (2005). Інвестиційний клімат України: реалії та перспективи // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, Вип. 14, с. 204-208.

Рябова, А. Ю., Савюк, Л. К. (2014). Уголовно-правовое регулирование рынка ценных бумаг: Монография. – М.: Юрлитинформ, с. 10.

Самофал, Є. В. (2015). Оцінка інвестиційної привабливості акцій в умовах складнопрогнозованого економічного середовища // Інвестиції: практика та досвід, № 11, с. 52-57.

Яріш, О. В. (2005). Інвестиційна привабливість акцій відкритих акціонерних товариств (на матеріалах Полтавської області): дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спеціальність 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит / Яріш Олена Валентинівна; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 180 с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Ruslan Volynets

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (Print) : 2449-7320

ISSN (Online) : 2449-8726