DETERMINANTS OF REGIONAL POLICY – CONTEMPORARY PERSPECTIVE

Marek Chrzanowski, Kazimierz Pająk

Abstract


The contemporary concept of regional development has no clearly understood and accepted interpretation of meaning. In economic sciences, some researchers believe that the current concept of regional development applies to economic, social and cultural activity that has undergone significant changes in recent years. They concern, on the one hand, the assumptions on which the state's economic policy is based, and, on the other hand, the concept of sustainable development. Others argue that regional development is a complex process that depends on a specific set of factors that guarantee that development to varying degrees. These point out that the main causative force therefore consists of endogenous factors determining the development capacity of resources in its specific aspects. However, they do not discount the importance of exogenous factors, including changes in the macro-environment of the region.

Keywords


regional development determinants; regional policy; strategic management in regions; regional development measures; spatial management; regional space; financial potential of regions; creative region

Full Text:

PDF>PDF

References


Adamiak, J., Kosiedowski, W., Potoczek, A., & Słowińska, B. (2001). Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki. Toruń [Managing regional and local development].

Bartosik, K. (2011). Popyt na prace w Polsce w warunkach spowolnienia gospodarczego [Labour demand in Poland in the conditions of economic slowdown]. Retrieved from http://www.inepan.pl/pliki/studia_ekonomiczne/Studia%202011%203%2001A.Bartosik.pdf.

Berezowski, S. (1988). Regionalizacja społeczno-gospodarcza [Socio-economic regionalisation]. SGPiS, Warszawa.

Blakely, E. J., & Leigh, N. G. (2010). Planning Local Economic Development. Theory and Practice. Thousand Oaks: SAGE Publications.

Borys T. (Red.). (1999). Wskaźniki ekorozwoju [Eco-development indicators]. Ekonomia i Środowisko, Białystok, s. 63- 95.

Bourne, A. K. (2007). Regionalna Europa. W. M. Cini (Red.), G. Dąbkowski (Tłum.), Unia Europejska - organizacja i funkcjonowanie [European Union - organisation and functioning]. Warszawa.

Brol, R. (2006). Rozwój regionalny - zakres pojęciowy. W D. Strahl (Red.), Metody oceny rozwoju regionalnego [Regional development - conceptual range. IN: methods of assessing regional development]. Wrocław

Chądzyński, J., Nowakowska, A., & Przygodzki, Z. (2007). Region i jego rozwój w warunkach globalizacji [Regions and their development in globalisation conditions]. Warszawa.

Chrzanowski, M. (2015). Polityka regionalna a system finansów publicznych [Regional policy and the public finance system]. Warszawa

Cyfert, Sz., & Krzakiewicz, K. (2013). Teoretyczne problemy zarządzania organizacjami [Theoretical problems of managing organisations]. Poznań.

Domański, R. (2002). Gospodarka przestrzenna [Spatial economy]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Domański, R. (2005). Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne [Economic geography. Dynamic approach]. Warszawa

Dziemianowicz, W. (1997). Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny w Polsce [Foreign capital and regional and local development in Poland]. Warszawa.

Dźwigoł, H. (2015). Business Management. Oxford: Alpha Science International Ltd.

Dźwigoł, H. (2009). Model restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa górniczego. Organizacja i Zarządzanie: Kwartalnik Naukowy, 2(6), 25-43. [in Polish].

Dźwigoł, H. (2016). Modelling of restructuring process. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, 99, 89-106.

Dźwigoł, H. (2010). Podejście systemowe w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. [in Polish].

Dźwigoł, H. (2005). Projektowanie modelu organizacyjnego przedsiębiorstwa przyszłości. In J. Pyka (Ed.), Nowoczesność przemysłu i usług. Współczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwami (pp. 239-249). Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. [in Polish].

Dźwigoł, H. (2013). Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach XXI wieku. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. [in Polish].

Fajferek, A. (1966). Region ekonomiczny i metody analizy regionalnej [Economic regions and methods or regional analysis]. Warszawa.

Gorzelak, G. (2014). Wykorzystanie środków Unii Europejskiej dla rozwoju kraju - wstępne analizy [Using European Union funds for national development - preliminary analyses.]. Studia Regionalne i Lokalne, 3/57. Warszawa

Gorzelak, G., & Tucholska, A. (2010). The regions of Poland /w/ Europe, Regions and European Reginalism. R. Scully, I. R. Wyn Jones (red.). Basingstoke.

Grzelak, A., & Pająk, K., (2010). Nowe trendy w metodologii nauk ekonomicznych [New trends in methodology of economic sciences]. Poznań

Hettner, A. (1927). Die Geographie, ihre Geschichte, ihr Wesen und ihre Methoden. Breslau.

Hołuj, D. (2015). Samorząd Krakowa wobec wyzwań metropolitarności. Kraków [Kraków government and the challenges of metropolitality.]

Hull, Z. (2007). Czy idea sustainable development ukazuje nową wizję rozwoju cywilizacyjnego? [Does the idea of sustainable development presents a new vision for the development of civilisation?]. Problemy Ekorozwoju: studia filozoficzno-sozologiczne, Vol. 2(nr 1), 49–57.

Jałowiecki, B. (Red.). (1996). Oblicza polskich regionów [Facets of Polish regions]. Warszawa.

Kisiel, R., & Wojarska, M. (2013). Wybrane aspekty rozwoju regionalnego [Select aspects of regional development]. Olsztyn.

Kharazishvili, Y., Lyashenko, V., Zaloznova, Y., & Kvilinskyi, O. (2016). Impact of Infrastructure Component on Socioeconomic Approach to Modernization of the Region. European Cooperation, 8(15), 108-119.

Klamut, M. (2006). Poszukiwanie ścieżki trwałego wzrostu [Searching for a path of steady growth in: Economic policy.] /w/ W. B. Winiarski (Red.), Polityka gospodarcza. Warszawa.

Klamut, M., & Szostak, E. (2010). Jaka polityka spójności po roku 2013? [Policy of cohesion after 2013?]. Prace Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 95.

Klasik, A. (1971). Analiza wzrostu i przemian strukturalnych gospodarki regionalnej. Warszawa. [Analysis of growth and structural transformations of regional economy].

Kosiedowski, W. (Red.). (2005). Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”. [Territorial government in the process of regional and local development].

Krugman, P. (2010). Rewolucja rosnących przychodów w handlu i geografia. "Gospodarka Narodowa", no 11-12 [Revolution of growing trade revenues and geography.].

Kwiatkowski, E., & Suchecki, B. (2014). Prognoza zatrudnienia w Polsce do 2020 roku. Syntetyczne wyniki i wnioski, Studia i Monografie, Warszawa [Employment forecast in Poland until 2020].

Lyashenko, V., Tolmachova, A., & Kvilinskyi, O. (2016). Państwowa polityka rozwoju przedsiębiorczości w kontekście stabilności społecznoekonomicznej (na przykładzie Ukrainy), Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 4, 155-164. [in Polish].

McCann, P. (2013). Modern Urban and Regional Economics. Oxford.

Matuszczak, A. (2013). Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa w regionach Unii Europejskiej w aspekcie jego zrównoważenia. Warszawa. [Diversity of agricultural development in European Union regions in the sustainability aspect].

Mikołajczyk, B., Kurczewska, A., & Fila, J., (2009). Klastry na świecie. Studium przypadków, Warszawa [Clusters worldwide. Case study.].

Nazarczuk, J. M., & Marks-Bielska, R. (2013). Wzrost i rozwój gospodarczy. /w/ R. Kisiel R. Marks-Bielska (Red.), Polityka gospodarcza: zagadnienia wybrane., Olsztyn. [Economic growth and development. In: Economic policy: selected issues.].

Nazarczuk J. M. (2013). Potencjał rozwojowy a aktywność inwestycyjna województw i podregionów Polski. Olsztyn [Development potential and the investment activity of Polish voivodships and sub-regions.].

Nelson, A. C. (1993). Theories of regional development. /w/ R. D. Bingham R. Mier (Red.), Theories of Local Economic Development: Perspectives from Across the Disciplines Newbury Park, Canada.

Nowak, E. (1985). Dobór cech dla porównań wielokryterialnych. Przegląd statystyczny [Selection of indicators for multi-criterial comparisons.].

Noworól, A. (2007). Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej. Kraków. [Territorial development planning on local and regional scale.].

Obrębalski, M. (2002). Rozwój regionalny - identyfikacja, pomiar i ocena. /w/ E. Sobczak (Red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Wrocław. [Regional development - identification, measurement, evaluation. In: Local economy in theory and practice.].

Opałło, M. (1972). Mierniki rozwoju regionów. Warszawa. [Regional development measures.].

Pająk, K. (2005). Samorząd terytorialny w kształtowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego, Poznań [Territorial government in shaping regional and local development.].

Pająk, K. (2010). Rozwój lokalny jako nowa kategoria ekonomiczna, Poznań [Local development as a new economics category.].

Payonk, K., Lyashenko, V., & Kvilinskyi, O. (2015). Operation of a Business Entity in the Context of Globalization. Economic Herald of the Donbas, 4(42), 18-23.

Potoczek, A. (2003). Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna. Toruń. [Regional politics and spatial economy.].

Pike, A., Rodriqez-Pose, A., & Tomaney, J. (2007). Whad kind of local and Regional Development end for whom? "Regional Studies" nr 9/41.

Prandecka, B. K. (1969). Wzrost gospodarczy Polski w układzie przestrzennym. Warszawa. [Economic growth of Poland from the spatial perspective.].

Secomski, K. (1982). Ekonomika regionalna. Warszawa. [Regional economics.].

Słaby, T. (2005). Kultura w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego państwa i regionu, Kraków-Warszawa [Culture in the process of national and regional socio-economic development.].

Strahl, D. (2006). Metody oceny rozwoju regionalnego. Wrocław. [Methods for evaluation of regional development].

Strojny, J. (2010). Region - polityka regionalna. Rzeszów. [Region - regional policy.].

Strzelecki, Z. (2008). Gospodarka regionalna i lokalna. Warszawa. [Local and regional economy.].

Szlachta, J., & Zaucha, J. (2014). Dorobek z zakresu polityki regionalnej /w/ Gawlikowska-Hueckel K., Szlachta J. (red.) Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego [Achievements of regional policy. In: Sensitivity of Polish regions to challenges of modern economy. Implications for regional development policy.].

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. 1998, nr 91, poz. 578 (1998). [Act of 5th June 1998 on powiat-level government].

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. 1998, nr 91, poz. 576 (1998). [Act of 5th of June 1998 on voivodship-level government].

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95 (1990). [Act of 8th of March 1990 on municipality-level government.].

Winiarski, B. (2006). Polityka gospodarcza. Warszawa. [Economic policy.].

Ziółkowski, M. (2005). Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym /w/. W. A. Zalewski (Red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. Warszawa. [Strategic management in Polish territorial government. In: New public management in Polish territorial government.].

Wyniki Narodowego programu FORESIGHT Polska 2020. (2009). Warszawa [Results of the national FORESIGHT programme Poland 2020.].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Marek Chrzanowski, Kazimierz Pająk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (Print) : 2449-7320

ISSN (Online) : 2449-8726