AGRICULTURAL POTENTIAL ROLE IN ENSURING ECONOMIC SECURITY

Yaroslav Grigorenko

Abstract


Based on a synthesis of theoretical developments examined existing conceptual approaches to defining the essence and structure of the agricultural potential in the article. The proposed approach combines the article and resource efficient concepts and potential structures on two criteria: the composition of the resources available and the result of the implementation of these resources. Given the peculiarities of the agricultural sector and based on the resource-effective approach to determine the nature and structure of the building, the article suggested a concept of "agricultural potential". The role of agricultural potential in ensuring economic security, highlighted its impact on economic security functional components: macroeconomic, financial, foreign trade, energy, manufacturing, food, investment and innovation, social, demographic, environmental.

Keywords


economic security; economic potential; agricultural potential; resource concept; the concept of productive structure

References


Ambrosov, V. Ya. (2007). Finansova stabilizatsiya rozshyrenoho vidtvorennya v ahrarnomu sektori ekonomiky [Tekst]. Ahroinkom, 7-8.

De Melo, M., Denizer, C., & Gelb, A. (2007). From Plan to Market: Patterns of Transition. Blejer M.I., Skreb M. (eds.). Macroeconomic Stabilizationin Transition Economies. Cambridge: Cambridge University Press.

De Souza, P. J. (2000). Economic Strategy and National Security. Boulder: Westview Press.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2015). Statystychna informatsiia. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/.

Dorr, T. C. (2006). Statement Under Sekretary for Rural Development / House Agricultural Committee Conservation, Credit, Rural Development and Research Subcommittee Hearing on USDA Rural Development Programs, March, 30, p. 6-8.

European Commission. Ukraines agriculture: potential for expanding grain supply. Economic and institutional challenges. European Union, 2013. 33 р.

Kaliuzhna, N. H. (2014). Resursna kontseptsiia traktuvannia potentsialu v ekonomitsi: sutnist ta obmezhennia u zastosuvanni. Problemy ekonomiky, # 2, 108-114.

Korinyev, V. L. (2012). Problemy ekonomichnoyi bezpeky haluzey vitchyznyanoyi ekonomiky na suchasnomu etapi yikh rozvytku [Tekst]. Derzhava ta rehiony; Seriya: Ekonomika ta pidpryyemnytstvo, # 4, 44-48.

Lazaryeva, O. V. (2015). Rol ahrarnoho sektora ekonomiky u formuvanni prodovolchoyi bezpeky // Hlobalni ta natsionalni problemi ekonomiky, Vyp. 4, 722-727. Retrieved from http://www.global-national.in.ua/archive/4-2015/152.pdf.

Marshalok, M. S. (2010). Potentsial ahrarnoho pidpryyemstva: naukovi pidkhody do traktuvannya. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnau/2010_154_1/10mms.pdf.

Ministerstvo ahrarnoi polityky ta prodovolstva Ukrainy (2015) Stan kredytuvannia APK u 2015 rotsi. Retrieved from http://minagro.gov.ua/node/17529.

Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrayiny (2013). Nakaz«Pro zatverdzhennya Metodychnykh rekomendatsiy shchodo rozrakhunku rivnya ekonomichnoi bezpeky Ukrayiny» vid 29 zhovtnya 2013 roku # 1277. Retrieved from www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=MetodichniRekomendatsii.

Poberezhna, N. M. (2010). Analiz traktuvannia poniattia «potentsial». Zb. nauk. prats «Visnyk NTU KhPI» : Tekhnichnyi prohres ta efektyvnist vyrobnytstva, # 62, 26-33.

Pohrishchuk, B. V. (2012). Formuvannya i vykorystannya vyrobnychoho potentsialu v APK [Tekst]. Visnyk Poltavskoyi derzh. Ahrarnoyi akademiyi. Vyp. 1 (4), T. 2, 218-224.

Pro prodovolchu bezpeku Ukrainy (2011). [Tekst]: Zakon Ukrainy vid 14 chervnia 2011 r. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3498-vi.

Social protection and agriculture: breaking the cycle of rural poverty. The State of Food and Agriculture 2015 // Food and Agriculture Organization of the United Nations. Retrieved from http://www.fao.org/publications/sofa/2015/en/.

Stulz Rene, M. (2005). The limits of financial globalization. National Bureau of Economic Research (NBER), January.

The World Bank. Achieving Ukraines Agricultural Potential / Joint Publication by the Organization for Economic Cooperation and Development and the Environmentally and Socially Sustainable Development Unit, Europe and Central Asia Region. 2004. 33 р. Retrieved from https://www.oecd.org/tad/agricultural-policies/34031855.pdf.

Thomas Reardon. Agroindustrialization, Globalization, and International Development : An Overview of Issues, Patterns, and Determinants // Reardon Thomas, Barrett B. Christopher. Agricultural Economics 23 (2000) 195-205. Retrieved from http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/176200/2/agec2000v023i003a001.pdf.

Vlasyuk, O. S. (2008). Teoriya i praktyka ekonomichnoyi bezpeky v systemi nauky pro ekonomiku [Tekst]. Nats.in-tprobl.mizhnar. bezpeky pry Radinats. bezpeky i oborony Ukrayiny. Kyiv, 48 p.

Yurkiv, N. Ya. (2012). Ekonomichna bezpeka realnoho sektora ekonomiky Ukrayiny: stratehichni priorytety i teoretyko-metodolohichni zasady zabezpechennya : monohrafiya. L'viv: PAIS, 400 p.

Zalizko, V. D. (2014). Ekonomichnyy potentsial sil's'kykh terytoriy: henezys, struktura, vlastyvosti, priorytety zmitsnennya [Tekst]. Ekonomika Ukrayiny, 4, 73-82.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Yaroslav Grigorenko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (Print) : 2449-7320

ISSN (Online) : 2449-8726