СOMMUNICATION AND INTERACTIVE EDUCATION SYSTEM IN EXTENSION

Tetyana Kalna-Dubinyuk, Sergey Kalnoy

Abstract


The article reveals the theoretical aspects of communication, organizational and methodological provisions for developing interactive learning and communication systems in extension. It describes the approaches and principles of interactive knowledge bases and e-learning scenarios in e-learning Networks of interaction. Considered anthological aspects of building knowledge bases and e-learning scenarios. Provides guidelines and examples of interactive formation of knowledge bases and e-learning scenarios in e-learning Networks of interaction.

       The main purpose of the article is to reveal the role of communication in consulting activities; develop organizational and methodological provisions for the use of interactive communication training and consulting systems and promising directions.

Keywords


knowledge base; e-learning scenarios; Networks; interactive; education

References


Кальна-Дубінюк, Т. П. (2015). Методологічні основи організації консалтингової дистанційно-операціональної навчальної системи / Т. П. Кальна-Дубінюк, С. П. Кальной // Економіка і менеджмент культури. – № 1, с. 50-58.

Квіт, C. М. (2007). Філософська герменевтика і соціальні науки з погляду однієї дискусії / Сергій Квіт. // Той, хто відродив Могилянку : зб. до 60-ліття В'ячеслава Брюховецького / [упоряд. : В. Моренець, В. Панченко, Т. Ярошенко]. - К. : [Києво-Могилянська академія], с. 468-474.

Кибанов, А. Я. (2008). Управление персоналом / А.Я. Кибанов. - М.: КНОРУС.– 220 с.

Кузнецова, О. Д. (2005). Засоби масової комунікації: Посібник: Вид. 2-ге, перероблене і доповнене. – Львів: ПАІС, 200 с.

Майерс, Д. (2002). Социальная психология / Майерс Дэвид - СПб., Прайм-Еврознак, 512 с.

Попова, М. А. (2012). Методика побудови онтолого-керованих інформаційних ресурсів як елементу комп’ютерних ділових ігр для навчання фахівців в галузі екологічної безпеки. - Екологічна безпека та природокористування // Зб. наук. праць.— К.: Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору.- Вип. 10. – 258 с.

Тейлор, С. (2004). Социальная психология / С. Тейлор. - СПб.: Питер. - С. 24.

Стрижак, А. Е. (2011). Технологические платформы формирования систем интерактивного консалтинга / С.П. Кальной, А.Е. Стрижак // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес». – К.: ВЦ НУБіП України. – Вип.168, ч. 3, c. 254-257.

Стрижак, О. Є. (2013). Засоби онтологічної інтеграції і супроводу розподілених просторових та семантичних інформаційних ресурсів. - Екологічна безпека та природокористування // Зб. наук. праць. — К.:Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору.— Вип. 12. —198 с.

Федотова, А. (2004). Социология массовой коммуникации: Учебник для вузов / Л. Н.Федотова. — СПб.: Питер, 2003. — 400 с.

Dźwigoł, H. (2015). Założenia do budowy metodyki badawczej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, 78, 99-116

Dźwigoł, H. (2014). Menedżerowie przyszłości a zarządzanie strategiczne. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, 70, 93-104. [in Polish].

Karbownik, A., Dźwigoł, H., & Wodarski, K. (2012). System zarządzania ryzykiem w uczelni wyższej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, 60, 125-139.

Pietila, V. (2005). On Highway of Mass Communication Studies. - Hampton Press, New Jersey, 399 p.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Tetyana Kalna-Dubinyuk, Sergey Kalnoy

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (Print) : 2449-7320

ISSN (Online) : 2449-8726