SOCIAL AND ECONOMICAL FEATURES OF CRIMINAL AND LEGAL PROTECTION OF OBJECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS UNDER THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE

Oksana Korotiuk

Abstract


The article analyzes the provisions of the criminal and regulatory legislation, by means of which the peculiarities of the criminal law protection of objects of intellectual property rights were determined. It has been established that objects of intellectual property rights occupy a special place in public life. This is due to the fact that intellectual property relations are manifested in all spheres of social life, in particular in the social, mental, economic and political spheres. In the economic sphere intellectual property relations acquire material and economic content and are mainly manifested in the concrete processes of human activity (labor) in relation to the creation and subsequent use of the relevant objects as a commodity. In the political (state) sphere, intellectual property relations reflect the combination of public (private) and state (public) interest. Their occurrence is associated with the creation of the result of intellectual, creative activity or other object, which has an objective (material) form and which embodies new knowledge. The analysis of criminal and regulatory legislation made it possible to conclude that the following social values are the object of criminal law protection: 1) victims (subjects of intellectual property rights, namely, the creators of objects of intellectual property rights, as well as other persons who belong to the objects and / or who can grant permission to use the object and / or prohibit its use); 2) the rights, freedoms and interests of the subjects of intellectual property right concerning the object of intellectual property; 3) social relations existing between the subjects of intellectual property right, as well as other persons, and are based on the procedure established by the legislation (proper) for the introduction into circulation and use of intellectual property rights objects, as well as the implementation of any other competencies regarding the object of intellectual property rights, in the course of which the property and non-property interests of participants in intellectual property rights, public and state interests are met; 4) immaterialized and materialized goods, which include objects of intellectual property rights.


Keywords


criminal law protection; objects of intellectual property rights; social values; components; intellectual property

References


Амелина, О. Ю. (2009). Интеллектуальная собственность в условиях формирования хозяйственной системы нового типа: автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. экон. наук: специальность – 08.00.01: экономическая теория / Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова. – Москва, 25

Амелина, О. Ю. (2009). Интеллектуальная собственность в условиях формирования хозяйственной системы нового типа: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.01 – экономическая

теория (область исследования: политическая экономия) / Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова. – Москва, 220

Андрушко, П. П. (2007). Злочини проти виборчих прав та їх права брати участь у референдумі: кримінально-правова характеристика: Монографія. – К.: КНТ, 328

Андрушко, П. П. (2011). Об'єкт кримінально-правової охорони, об'єкт злочину, об'єкт злочинного посягання та об'єкт злочинного впливу: основний зміст понять та їх співвідношення / Адвокат, №12, 3 – 10

Антонюк, А. С. (2003). Экономическое содержание отношений интеллектуальной собственности на объекты изобретения: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.01 – экономическая теория / Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина. – Тамбов, 157.

Ахметов, А. А. (2013). Роль института интеллектуальной собственности в становлении «новой» экономики: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.01 – экономическая теория / Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». – Москва, 194

Берзін, П. С. (2005). Незаконне використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів та послуг: аналіз складів злочину, передбаченого ст. 229 КК України: Монографія. – К.: Атіка, 316

Бочкарев, С. А. (2010). Уголовно-правовая охрана собственности: теоретико-инструментальный анализ: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право / Государственный университет – Высшая школа экономики. – Москва, 188

Верхолетов, М. А. (2005). Интеллектуальная собственность как теоретико-правовая категория: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.01 – теория и история права и государства; история учений о праве и государстве / Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации. – Москва, 174

Волинець, Р. А. (2018). Кримінально-правова охорона фондового ринку: сучасний стан та перспективи вдосконалення: монографія / Київ : ВД Дакор, 452

Господарський кодекс України від 16.01.2003 року № 436-IV // Офіційний вісник України, 2003, N 11 (28.03.2003), ст. 462.

Дудоров, О. О. (2007). Проблеми кримінально-правової охорони системи оподаткування України: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук: спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 513

Закон України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» від 23.09.1997 року № 538/97-ВР // Відомості Верховної Ради України, 1997, N 48, ст. 296.

Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 року № 3792-XII // Відомості Верховної Ради України, 1994, N 13 (29.03.94), ст. 64.

Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 року № 3687-XII // Голос України, 1994, 02, 03.02.94 N 21.

Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 року № 3688-XII // Відомості Верховної Ради України, 1994, N 7 (15.02.94), ст. 34.

Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» від 21.04.1993 року № 3116-XII // Голос України, 1993, 05, 21.05.93 N 93.

Закону України «Про телебачення і радіомовлення» від 21.12.1993 року № 3759-XII // Голос України, 1994, 02, 22.02.94 N 34.

Коваль, І. Ф. (2018). Комерціалізація прав інтелектуальної власності: навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 272

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 року № 2341-III // Офіційний вісник України, 2001, N 21 (08.06.2001), ст. 920.

Майданик, Л. Р. (2013). Колективне управління майновими авторськими та суміжними правами за цивільним законодавством України: монографія – К.: Алерта, 248

Міщенко, М. О. (2016). Кримінально-правова охорона культурних цінностей в Україні: монографія – К., 192

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України (2012). О. А. Беляневич, О. М. Вінник, В. С. Щербина [та ін.]; / за заг. ред. Г. Л. Знаменського, В. С. Щербини. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 776

Нерсесян, А. С. (2010). Кримінально-правова охорона прав інтелектуальної власності: Монографія. – Хмельницький: Вид-во Хмельницького університету управління та права, 192

Новіков, О. В. (2013). Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: спеціальність 12.00.08. – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України. – Харків, 20

Новіков, О. (2013). Поняття злочинності у сфері інтелектуальної власності / О. Новіков // Юридична Україна. № 10, 97-101

Охорона інтелектуальної власності у військово-технічній сфері (2015). Монографія. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 560

Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, затверджене Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 436/2011 // Урядовий кур'єр, 2011, 05, 05.05.2011 N 80.

Романюк, І. М. (2018). Кримінально-правова характеристика злочинів, що посягають на інтелектуальну власність в Україні: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та

кримінологія; кримінально-виконавче право / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 19

Савкина, М. А. (2006). Уголовно-правовая охрана экономических интересов: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право / Государственный университет – Высшая школа экономики Нижегородский филиал, Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации. – Нижний Новгород, 182

Скакун, О. Ф. (2001). Теорія держави і права: Підручник / Пер. З рос. – Харків: Консум, 656

Совцова, Ю. А. (2003). Институт интеллектуальной собственности в условиях рынка: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.01 – экономическая теория / Саратовский государственный социально-экономический университет. – Саратов, 161

Еннан, Р. Є., Кулініч, О. О., Мазуренко, С. В., & Романадзе, Л. Д. (2016). Право інтелектуальної власності: навчальний посібник - К.: Алерта, 492

Фесенко, Є. В. (2004). Злочини проти здоров’я населення та системи заходів з його охорони: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук: спеціальність 12.00.08 / Національна академія внутрішніх справ України. –

Київ, 426.

Хавронюк, М. І. (2006). Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації. Монографія. – К.: Юрисконсульт, 1048

Харченко, В. Б. (2011). Кримінально-правова охорона прав на результати творчої діяльності та засоби індивідуалізації в Україні: монографія – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 480

Худенко, О. О. (2017). Правове регулювання узгоджених дій суб’єктів господарювання щодо прав інтелектуальної власності: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: спеціальність 12.00.04. – господарське право;

господарсько-процесуальне право / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 20

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року № 435-IV // Офіційний вісник України, 2003, N 11 (28.03.2003), ст. 461.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Oksana Korotiuk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (Print) : 2449-7320

ISSN (Online) : 2449-8726