GLOBAL TRENDS IN MODERNIZATION OF STATE REGULATORY METHODS AND TOOLS IN ECONOMIC RELATIONS

Iaroslav Petrunenko

Abstract


In an inclusive society methods and tools of public administration in
various spheres of legal relations, including the branch of economic relations, require modernization, particularly, in the direction of so-called deregulation. This means that the formation of state policy in the field of economic relations management should be conducted taking into account the private law interest of economic entities, as well as social and public interests, and based on the priority application of methods and tools of
economic stimulation, other private law methods and models of public administration.
Therefore, the purpose of this study is to identify global trends for modernizing of methods and tools of state regulation in economic relations, to determine the extent of its prevalence in the domestic state regulatory policy and to elaborate proposals for the development of deregulation processes in Ukraine. The following tasks were fulfilled for
the realization of the stated goal: the formation features of the state regulatory policy were determined, considering the modern conditions; the priority and efficiency of application of private law methods and tools of stimulation in the state regulation sphere in economic relations were substantiated; the proposals for modernizing of methods and tools of state regulation in economic relations in the domestic legal system were
formulated. As a result of the research, the author came to the conclusion, that the main direction in modernizing methods and tools of state regulation in economic relations is the optimal combination of stimulation methods, that is, private legal methods and methods of direct management influence on economic entities.


Keywords


state regulation; state policy; economic relations; methods of regulation; private remedies; deregulation

Full Text:

PDF>PDF

References


Bevz, S. I. (2015). Spivvidnoshennia poniat «organizacijno-gospodarski vidnosyny» ta «derzhavne reguliuvannia gospodarskoi diialnosti». Visnyk NTUU «KPI». Politologiia. Sociologiia. Pravo, 3/4(27/28), 126-130.

Bezux, O. V. (2011). Shhodo predmeta gospodarskogo prava ta kharakterystyky gospodarskyh pravovidnosyn (chastyna persha). Pidpryiemnyctvo, gospodarstvo i pravo, 9(2), 34-37.

Bila, I. S., & Salatyuk, N. M. (2014). Svitovyj dosvid derzhavnogo reguliuvannia pidpryiemnyctva. Problemy ekonomiky, 1, 26-30.

Büthe, T. (2010). Private Regulation in the Global Economy: A (P)Review. Business and Politics, 12(3), 1-38. https://doi.org/10.2202/1469-3569.1328

Cafaggi, F., & Janczuk, A. (2010). Private Regulation and Legal Integration: The European Example. Business and Politics, 12(3), 1-40. https://doi.org/10.2202/1469-3569.1320

Claassen, R. (2016). Externalities as a basis for regulation: A philosophical view. Journal of Institutional Economics, 12(3), 541-563. https://doi.org/10.1017/S1744137415000491

Downs, A, (1957). An Economic Theory of Political Action in a Democracy. Journal of Political Economy, 65(2), 135-150. https://doi.org/10.1086/257897

Friedrich, H. (2012). The Drivers of Deregulation in the Era of Globalization. Discussion Paper, 06-012. Retrieved from http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp06012.pdf

Gonciyazh, Ya. (2015). Derzhavne upravlinnya v konteksti yevropejs`koyi integraciyi: Labo-ratoriya zakonodavchy`x iniciaty`v. K., 28 s.

Gospodarskyj kodeks Ukrainy: Kodeks Ukrayiny vid 16.01.2003 # 436-IV. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15

Grin, A. A. (2015). Pryncyp proporcijnosti v realizacii dyskrecijnykh povnovazhen organa-my vykonavchoi vlady. Chasopys Kyivskogo universytetu prava, 3, 138-141.

Justin, D. (2014). Deregulation in Australia. Economic Roundup, 2, 53-78.

Lavrenyuk, T. A. (2017). Pryncypy gospodarskogo prava iak zasib pravovogo reguliuvan¬nia. Ekonomichna teoriya ta pravo, 2(29), 146-156.

Lyubchenko, P. M., & Berezdeckyj, Yu. M. (2013). Organizacijno-gospodarski povnovazhen¬nia: problemy teorii ta praktyky. Naukovyj visnyk Mizhnarodnogo gumanitarnogo universytetu. Ser.: Yurysprudenciya, 6-2(2), 28-31.

Mizhnarodnyj pakt pro ekonomichni, socialni i kulturni prava: mizhnarodnyj dokument vid 16.12.1966. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_042

Milash, V. S. (2014). Pryvatno-pravovi pidvalyny gospodarskogo pravoporiadku: suchasnyj stan i perspektyvy modernizaciyi. Teoriia i praktyka pravoznavstva, 1(5), 23.

Modernizaciia derzhavnogo upravlinnia ta decentralizaciia vlady v konteksti realizacii reformy “Zamozhne suspilstvo, konkurentospromozhna ekonomika, efektyvna der-zhava”. (2013). Navch.-metod. materialy / Yu.V. Kovbasyuk, V.V. Golub; uporiad. O.V. Zhur. K. : NADU, 56 s.

Nashynec-Naumova, A. Yu. (2012). Metody administratyvno-pravovogo reguliuvannia di-ialnosti korporacij v Ukraini. Iurydychnyj visnyk, 2(23), 56-59.

Qichun He Financial Deregulation and Economic Growth: An Inverted-U Causal Relationship. (2011). Central University of Finance and Economics, Beijing. Retrieved from http://aefweb.net/workingpapers/w454.pdf.

Sadun, R. (2015). Does planning regulation protect independent retailers?. Review of Economics and Statistics, 97(5), 983-1001. https://doi.org/10.1162/REST_a_00492

Saniakhmetova, N. O. (2004). Predmet reguliuvannia Gospodarskogo kodeksu Ukrainy. Aktualni problemy derzhavy i prava, 22, 640-645.

Stepanenko, S. V. (2016). Derzhavne reguliuvannia procesiv ekonomichnogo rozvytku v sferi suspilnogo vidtvorennia: regionalnyj aspekt: dys. … do-ra nauk z derzh. uprav-linnya. Zaporizhzhia, 83 s.

Shpakov, V. V. (2015). Pravovyj mehanizm derzhavnogo reguliuvannia: zasoby, sklad ta systema. Ekonomichna teoriya ta pravo, 4(23), 188-198.

Shherbyna, V. S. (2014). Publichni j pryvatni interesy v gospodarskych vidnosynach. Pry-vatne pravo i pidpryiemnyctvo, 13, 28-31.

Xrimli, O. G. (2016). Zachyst prav investoriv u sferi gospodariuvannia: teoretyko-pravovyj aspekt. NAN Ukrayiny`, In-t ekonomiko-pravovy`x doslidzhen`. Ky`yiv: Yurinkom Inter, 320 s.

Xrushh, O. V. (2015). Pravove reguliuvannia gospodarskoi diialnosti – teoretychni osnovy: Informacijnyj material. – Volochysk, 12 s.

Yevropejska socialna Chartiia: mizhnarodnyj dokument vid 03.05.1996. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_062.

Yevtushenko, Yu. O. (2015). Pryncyp proporcijnosti iak neobhidna skladova verhovenstva prava: dys. … kand. iuryd. nauk: spec. 12.00.01 «Teoriia ta istoriia derzhavy i prava; istoriia politychnych i pravovych uchen». K., 214 s.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Iaroslav Petrunenko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (Print) : 2449-7320

ISSN (Online) : 2449-8726