GLOBAL TRENDS IN MODERNIZATION OF STATE REGULATORY METHODS AND TOOLS IN ECONOMIC RELATIONS

Iaroslav Petrunenko

Abstract


In an inclusive society methods and tools of public administration in
various spheres of legal relations, including the branch of economic relations, require modernization, particularly, in the direction of so-called deregulation. This means that the formation of state policy in the field of economic relations management should be conducted taking into account the private law interest of economic entities, as well as social and public interests, and based on the priority application of methods and tools of
economic stimulation, other private law methods and models of public administration.
Therefore, the purpose of this study is to identify global trends for modernizing of methods and tools of state regulation in economic relations, to determine the extent of its prevalence in the domestic state regulatory policy and to elaborate proposals for the development of deregulation processes in Ukraine. The following tasks were fulfilled for
the realization of the stated goal: the formation features of the state regulatory policy were determined, considering the modern conditions; the priority and efficiency of application of private law methods and tools of stimulation in the state regulation sphere in economic relations were substantiated; the proposals for modernizing of methods and tools of state regulation in economic relations in the domestic legal system were
formulated. As a result of the research, the author came to the conclusion, that the main direction in modernizing methods and tools of state regulation in economic relations is the optimal combination of stimulation methods, that is, private legal methods and methods of direct management influence on economic entities.


Keywords


state regulation; state policy; economic relations; methods of regulation; private remedies; deregulation

Full Text:

PDF>PDF

References


Bevz, S. I. (2015). Spivvidnoshennya ponyat` «organizacijno- gospodars`ki vidnosy`ny`» ta «derzhavne regulyuvannya gospodars`koyi diyal`nosti» / Visny`k NTUU «KPI». Politologiya. Sociologiya. Pravo. Vy`p. 3/4 (27/28). S. 126-130.

Bezux, O. V. (2011). Shhodo predmeta gospodars`kogo prava ta xaraktery`sty`ky` gospodars`ky`x pravovidnosy`n (chasty`na persha) / Pidpry`yemny`cztvo, gospodarstvo i pravo. N. 9. Ch. 2. S. 34-37.

Bila, I. S. & Salatyuk, N. M. (2014). Svitovy`j dosvid derzhavnogo regulyuvannya pidpry`yemny` cztva / Problemy` ekonomiky`. N 1. S. 26-30.

Friedrich, H. (2012). The Drivers of Deregulation in the Era of Globalization / Discussion Paper. No. 06-012. Retrieved from: http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp06012.pdf.

Gonciyazh, Ya. (2015). Derzhavne upravlinnya v konteksti yevropejs`koyi integraciyi: Laboratoriya zakonodavchy`x iniciaty`v. K., 28 s.

Gospodars`ky`j kodeks Ukrayiny`: Kodeks Ukrayiny` vid 16.01.2003 # 436-IV. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

Grin`, A. A. (2015). Pry`ncy`p proporcijnosti v realizaciyi dy`skrecijny`x povnovazhen` organamy vy`konavchoyi vlady` / Chasopy`s Ky`yivs`kogo universy`tetu prava. N 3. S. 138-141.

Justin, D. (2014). Deregulation in Australia / Economic Roundup No. 2. Р. 53-78.

Lavrenyuk, T. A. (2017). Pry`ncy`py` gospodars`kogo prava yak zasib pravovogo regulyuvannya/ Ekonomichna teoriya ta pravo. N 2 (29). S. 146-156.

Lyubchenko, P. M. & Berezdecz`ky`j, Yu. M. (2013). Organizacijno-gospodars`ki povnovazhennya: problemy` teoriyi ta prakty`ky` / Naukovy`j visny`k Mizhnarodnogo gumanitarnogo universy`tetu. Ser.: Yury`sprudenciya. N 6-2. T. 2. S. 28-31.

Mizhnarodny`j pakt pro ekonomichni, social`ni i kul`turni prava: mizhnarodny`j dokument vid 16.12.1966. URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_042.

Milash, V. S. (2014). Pry`vatno-pravovi pidvaly`ny` gospodars`kogo pravoporyadku: suchasny`j stan i perspekty`vy` modernizaciyi / Teoriya i prakty`ka pravoznavstva. Vy`p. 1 (5). 23 s.

Modernizaciya derzhavnogo upravlinnya ta decentralizaciya vlady` v konteksti realizaciyi reformy` “Zamozhne suspil`stvo, konkurentospromozhna ekonomika, efekty`vna derzhava” (2013). : navch.-metod. materialy` / Yu.V. Kovbasyuk, V.V. Golub` ; uporyad. O.V. Zhur. K. : NADU, 56 s.

Nashy`necz`-Naumova, A. Yu. (2012). Metody` administraty`vno-pravovogo regulyuvannya diyal`nosti korporacij v Ukrayini / Yury`dy`chny`j visny`k. N 2 (23). S. 56-59.

Qichun He Financial Deregulation and Economic Growth: An Inverted-U Causal Relationship (2011). Central University of Finance and Economics, Beijing. Retrieved from: http://aefweb.net/workingpapers/w454.pdf.

Saniaxmetova, N. O. (2004). Predmet regulyuvannya Gospodars`kogo kodeksu Ukrayiny` / Aktual`ni problemy` derzhavy` i prava. N 22. S. 640-645.

Stepanenko, S. V. (2016). Derzhavne regulyuvannya procesiv ekonomichnogo rozvy`tku v sferi suspil`nogo vidtvorennya: regional`ny`j aspekt: dy`s. … do-ra nauk z derzh. upravlinnya. Zaporizhzhya, 83 s.

Shpakov, V. V. (2015). Pravovy`j mexanizm derzhavnogo regulyuvannya: zasoby`, sklad ta sy`stema / Ekonomichna teoriya ta pravo. N 4 (23). S. 188-198.

Shherby`na, V. S. (2014). Publichni j pry`vatni interesy` v gospodars`ky`x vidnosy`nax / Pryvatne pravo i pidpry`yemny`cztvo. Vy`p. 13. S. 28-31.

Xrimli, O. G. (2016). Zaxy`st prav investoriv u sferi gospodaryuvannya: teoretyko-pravovy`j aspekt / NAN Ukrayiny, In-t ekonomiko-pravovy`x doslidzhen`. Kyiv: Yurinkom Inter, 320 s.

Xrushh, O. V. (2015). Pravove regulyuvannya gospodars`koyi diyal`nosti – teoretychni osnovy: Informacijny`j material. – Volochysk, 12 s.

Yevropejska socialna Xartiya: mizhnarodny`j dokument vid 03.05.1996. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_062.

Yevtushenko, Yu. O. (2015). Pry`ncy`p proporcijnosti yak neobxidna skladova verxovenstva prava: dy`s. … kand. yury`d. nauk: specz. 12.00.01 «Teoriya ta istoriya derzhavy` i prava; istoriya polity`chny`x i pravovy`x uchen`». K., 214 s.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Iaroslav Petrunenko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (Print) : 2449-7320

ISSN (Online) : 2449-8726