THE CONSTRUCTION OF THE INTEGRATED COEFFICIENT OF THE FORMING OF PERSONNEL POTENTIAL OF THE ECONOMIC FINANCIAL SECTOR AT THE EXAMPLE OF LVIV REGION

Mykola Voznyuk, Iryna Voznyuk-Bohiv

Abstract


The main approaches to the terms of “financial sector”, “personnel potential” are explored in this article. The importance of personnel potential for the both-financial sector and national economy development are highlighted. The main components, which forms the personnel potential of the financial sector‘s development (at the example of Lviv region) are determined. On the basement of determined components, the integrated coefficient of the personnel potential of the financial sector is constructed. The dynamics of integrated coefficient and its subcoefficients are presented graphically. The trend line of the integrated coefficient is shown. The conclusions are drawn about components, which have declining and arising dynamics. The prospects of further research are shown through the exploring of the combination of the coefficient’s subcomponents, such as economic-demographical, demographic-cultural etc.

Keywords


financial sector; labor potential; personnel potential; integrated coefficient of the personnel potential of the financial sector; sub-coefficients of personnel potential

References


Аветис’янць, О. В. (2012). Кадровий потенціал у системі формування та розвитку трудових ресурсів в аграрних підприємствах // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – Мелітополь, №2(18), том4. – С. 7-12.

Інституційні чинники розвитку фінансового сектору економіки в умовах ринкової трансформації (2010). монографія / кол. авторів; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В. М. Соболєва. – К.: УБС НБУ, 2010. – 350 с.

Левина, И. К. (2006). К вопросу о соотношении реального и финансового секторов // Вопросы экономики. – №9. – с. 83-103.

Луцик, М. В. (2013). Інтелектуальні ресурси як основа конкурентоспроможності національних економік // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. [Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір]: / Інститут регіональних досліджень НАН України – Львів - Вип. І (99) – С. 581-588.

Міщенко, С. В. (2009). Формування ефективної структури фінансового сектору України: дис. канд. екон. Наук : 08.00.08 / Міщенко Світлана Володимирівна. – К., 246 с.

Мельниченко, О. (2015). До проблеми оцінки праці // Współpraca Europejska, № 7(7), P. 84-91. Retrieved from: http://we.clmconsulting.pl/index.php/we/article/download/94/907

Науменкова, С. В. & Міщенко, С. В. (2006). Сучасна модель фінансової системи: порівняльний аналіз основних підходів // Фінанси України. – №6. – с. 44-56.

Офіційний сайт Головного управління статистики у Львівській області. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lv.ukrstat.gov.ua

Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Офіційний сайт Національного банку України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bank.gov.ua

Сучасний словник іншомовних слів: близько 20 тис. слів і словосполучень (2006). / [уклали: О. І. Сколенко, Т. В. Цимбалюк]. – К.: Довіра, 790 с. – (Серія «Словники України»)

Усач, Б. Ф., Мельниченко, О. В. (2009). Аналіз кадрового забезпечення фінансово-кредитних установ: монографія. – К.: УБС НБУ, 102 с.

Czerniachowicz, B. (2011). Selected problems of the development of human capital // Developmental challenges of contemporary economies. Management-Finance-Restructuring. Edited by Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek. Cracow, p.107.

Voznyuk-Bohiv, I. (2013). The concept of human resource capacity of the financial sector of Ukraine. Management and Development of Financial Systems in Eastern European Countries. Current State and Problems. Cracow, p. 351-356.

Voznyuk-Bohiv, I. (2013). The financial sector of Ukraine and the problem of its staffing. Contemporary economies in the face of new challenges. Economic, social and legal aspects. Cracow University of Economics, Cracow, p. 99-102.

Voznyuk-Bohiv, I. M. (2016). Global view on the trends of the financial sector development. Сборник статей ЦНС «Международные научные исследования» по материалам IV международной научно-практической конференции: «Проблемы и перспективы современной науки», Часть 2, г. Москва: сборник статей (уровень стандарта, академический уровень). – Москва: “ISI-journal”, – с. 112-115.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Comments on this article

View all comments


Copyright (c) 2018 Mykola Voznyuk, Iryna Voznyuk-Bohiv

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (Print) : 2449-7320

ISSN (Online) : 2449-8726