SUBSTANCE OF ECONOMIC SECURITY

Oleksandr Baranovskyi

Abstract


Different views on importance of security management, evolution of category “economic security”, substance of economic security and its types are described in the article. Correlation between “security” and “resilience” concepts is defined. Areas of research on economic security are presented. Substance, roles, models and specifics of levels of ensuring economic security, its mechanism and subsystems are described. Specifics of system of ensuring economic security is defined.

Keywords


security; security management; economic security; theory of security; security science; politics of security; economic security threats

References


Abalkin, L. I. (1994). Ekonomicheskaya bezopasnost Rossii: ugrozy i ih otrazheniye. Voprosy ekonomiki, 12, 4-13.

Alenin, V. V. (2007). Strategiya obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti regionalnogo bankovskogo sectora: metodologiya, metodika, praktika: avtoref. dis. na soiskaniye uchen. stepeni doctora ekonom. nauk: spets. 08.00.10 – finansy, denezhnoye obrashcheniye i kredit. Ivanovo: Ivan. gos. khim.-tehnol. un-t.

Bauer, V. P. (2010). Ekonomicheskaya bezopasnost v systeme transformatsii mirovoy finansovoy arhitektury. Effektivnoye antikrizisnoye upravleniye, 1, 42-46.

Bogdanov, I. Ya. (2001). Economic Security of Russia: Theory and Practice. Moscow: Institute of Social and Political Sciences of the Russian Academy of Sciences.

Buzan, B. (1983). People, State and Fear: The National Security Problem in International Relations. Chapel Hill: North Carolina University Press.

Chornodid, I. S. (2006). Zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky derzhavy v tranzytyvniy ekonomici: avtoref. dis. na zdobuttya naukovogo stupenya kandydata ekonomichnyh nauk: spets.: 08.01.01 – ekonomichna teoriya. Кyiv.

Ekonomicheskaya bezopasnost Rossii: Obshchyi kurs. (2005). Мoskwa: Delo.

Fischer, D. (1993). Nonmilitari aspekts of security: A sistems approach. Dartmouth: UNIDIR.

Foreign spy agencies threaten Canada’s economic security, warns new study. (1996). Canada News Wire CSIS/SCRS.

Grigorieva, E. A. (2010). Obespecheniye ekonomicheskoy bezopasnosti v usloviah mirovogo finansovogo krizisa. Vestnik Kazanskogo GAU, 4, 20-24.

Gromova, A. S. (2012). Finansovaya ustoychivost i bezopasnost byudzhetnoy systemy kak klyuchevye factory razvitiya natsionalnoy ekonomiki. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta, 1, 154-160.

Hanausek, T. (2001). Zarzadzanie bezpieczenstwem – nowa dziedzina nauka. Bezpecnost a ochrana majetku. Kosice: LIPORT LFK.

Ivashov, L.G. (1994). Ekspansiya i bezopasnost. Bezopasnost, 3, 66-73.

Kalaydzhan, A. A. (2009). Natsionalnaya bezopasnost Rossii: istoriko-pravovye i teoreticheskiye aspekty. Izvestiya Rossiyskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A.I. Gertsena, 108, 149-157.

Kanayev, А. V. (2008). Strategicheskoye upravleniye kak instrument obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti natsionalnoy bankovskoy systemy (teoretiko-metodologicheskiye osnovy): avtoref. dis. na soiskaniye uchen. stepeni doktora ekonomicheskih nauk: spets. 08.00.10 – finansy, denezhnoye obrashchenye i kredit; 08.00.05 – ekonomika i upravleniye narodnym hozyastvom (ekonomicheskaya bezopasnost). SPb.

Khorosheva, G. S. (2011). Groshovo-kredytne regulyuvannya v systemi zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky derzhavy: avtoref. dis. na zdobuttya naukovogo stupenya kandydata ekonomichnyh nauk: spets.: 08.00.01 – ekonomichna teoriya ta istoriya ekonomichnoyi dumky. Donetsk.

Konovalov, О. А. (2004). Sevitologiya (kontseptualni osnovy bezpechnoyi zhittediyalnosti). Кyiv.

Korzeniowski, L. (2003). Menedzment. Podstawy zarzadzania. Krakow: EAS.

Korzeniowski, L. (2001). Zarzadzanie bezpieczenstwem. Od ryzyka do systemu: Zarzadzanie bezpieczenstwem. Prace Edukacyjne / Red. Leszek Korzeniowski. Krakow: LIPORT LFK.

Kozhenovski, L. (2005). Bezpeka menedzheriv. Subyektyvni i obyektyvni aspekty bezpeky. Aktualni problemy ekonomiky, 6, 86-94.

Kozhenovski, L. (2004). Upravlinnya bezpekoyu. Aktualni problemy ekonomiky, 1, 147-154.

Kyrylenko, V. I. (2006). Investytsiyna skladova ekonomichnoyi bezpeky: avtoref. dis. na zdobuttya naukovogo stupenya doktora ekonomichnykh nauk: 08.01.01 – ekonomichna teoriya. – Кyiv.

Maul, H. W. (1984). Energy, Minerals and Western Security. Baltimore: Md, Johns Hopkins Univ. Press.

Mikolaj, J., Hofreiter, L., Mach, V., Mihok, J., & Selinger, P. (2004). Terminologia bezpecnostneho mankamentu: Vykladovy slovnik. Kosice: Multiprint.

Morgenthan, H. J. (1958). Dilemmas of Politiks. Chicago: University of Chicago Press.

Moshenskyi, S. Z. (2009). Teoretyko–metodologichni zasady zabezpechennya investytsiynoyi bezpeky Ukrainy cherez mechanism instytutsiynogo investuvannya na rynkah tsinnyh paperiv: avtoref. dis. na zdobuttya naukovogo stupenya doktora ekonomichnyh nauk: spets.: 21.04.01 – ekonomichna bezpeka derzhavy. Кyiv.

Muntiyan, V. I. (1999). Ekonomicheskaya bezopasnost Ukrainy. Кyiv: Kvitz.

Nyzhnyk, N. R., Sytnyk, G. P., & Bilous, V. Т. (2000). Natsionalna bezpeka Ukrainy. Кyiv: Presa Ukrainy.

Pankov, V. (1992). Ekonomicheskaya bezopasnost. Interlik, 3, 42–56.

Petrov, I. V. (2006). Demonopolizatsiya rynkov v processe vosproizvodstva ekonomicheskoy bezopasnosti makroregiona: avtoref. dis. na soisk. uchenoy stepeni doktora ekonomicheskih nauk: spets.: 08.00.05 – Ekonomika I upravleniye narodnym hozyastvom. Мoskwa.

Posnova, T. V. (2008). Mehanism funkcionuvannya socialnoyi skladovoyi ekonomichnoyi bezpeky: avtoref. dis. na zdobuttya naukovogo stupenya kandydata ekonomichnyh nauk: spets.: 08.00.01 – ekonomichna teoriya ta istoriya ekonomichnoyi dumky. Кyiv.

Rudenskyi, R. А. (2003). Modelyuvannya processiv antysypatyvnogo upravlinnya ekonomichnoyu bezpekoyu: avtoref. dis. na zdobuttya naukovogo stupenya kandydata ekonomichnyh nauk: spets.: 08.03.02 – ekonomiko-matematychne modeluvannya. Donetsk.

Sayenko, О. S. (2010). Zmitsnennya ekonomichnoyi bezpeky yak chynnyk efektyvnogo funkcionuvannya ekonomichnoyi systemy: avtoref. dis. na zdobuttya naukovogo stupenya kandydata ekonomichnyh nauk: spets.: 08.00.01 – ekonomichna teoriya ta istoriya ekonomichnoyi dumky. Odessa.

Tsevukh, S. М. (2010). Zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky subyektiv gospodaryuvannya v process rozvytku regionalnoyi ekonomichnoyi integratsii rozvitku: avtoref. dis. na zdobuttya naukovogo stupenya kandydata ekonomichnyh nauk: спец.: 21.04.02 – ekonomichna bezpeka subyektiv gospodarskoyi diyalnosti. Кyiv.

Shevchenko, B. I. (1997). Problemy teoreticheskogo obosnovaniya ekonomicheskoy bezopasnosti. Voennaya mysl, 4, 2-6.

Piocha, S. (2004). Makroekonomia a problemy bezpieczenstwa: Problemy bezpieczenstwa ekonomicznego wobec procesow globalizacji / Red. Naukowa Stanislaw Piocha. Koszalin: PTE.

Reida, George E. (1994). Social Insurance and Economic Security. 5th ed. New Jersey: Prentice Hall.

Swiniarski, J. (1999). Filozoficzne podstawy edukacji dla bezpieczenstwa. Warszawa: Egros.

Vlasyuk, O. S. (2008). Teoriya i praktyka ekonomichnoyi bezpeky v systemi nauky pro ekonomiku: Nauk. dop. Кyiv: Natsionalnyi instytut problem mizhnarodnoyi bezpeky.

Yarochkin, V. I. (2000). Sekuritologiya – nauka o bezopasnosti zhiznedeyatelnosti. Мoskwa: Os-89.

Yedynak, V. Yu. (2010). Zabezpechannya ekonomichnoyi bezpeky krainy v umovah globalizatsii: avtoref. dis. na zdobuttya naukovogo stupenya kadydata ekonomichnyh nauk: spets.: 08.00.03 – ekonomika ta uprvlinnya natsionlnym gospodarstvom. Zaporizzhya: Klasichniy Privatniy Unіversitet.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Oleksandr Baranovskyi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (Print) : 2449-7320

ISSN (Online) : 2449-8726