THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS OF ECOLOGICAL SECURITY OF THE REGION ACCORDING TO THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Iryna Babets, Jaroslav Pushak

Abstract


The theoretical aspects of providing the ecological security at the regional level according to the concept of sustainable development were considered in the article. The necessity to study the economic, social and ecological components of sustainable development based on institutional factors was grounded. The structural and functional characteristics of the system of ecological security of the region as a combination of effective institutions, instruments and measures to improve the condition of the environment were outlined. An assessment of the level of the ecological security of the regions of Ukraine on the basis of indicative method was carried out. The regions with high, optimal, low and crisis level of ecological security were determined. The problems of formation of the ecological security in the Lviv region on the basis of institutional factor of the infrastructure development in the field of environmental protection were defined.


Keywords


ecological security; region; sustainable development; infrastructure of environmental protection

Full Text:

PDF>PDF

References


Babets, I. (2015). Stalyi rozvytok i bezpeka rehionu: navch. Posibnyk. Lviv: Lvivskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav, s. 12.

Fond Fredreha Eberta. (2014). Stan ta perspektyvy rozvytku infrastruktury rehioniv Ukrainy. Retrieved from http://www.fes.kiev.ua/new/wb/media/InfrASTRUKTURA.pdf.

Haber, J. (1981). Bezpieczeństwo jako determinanta stosunków międzynarodowych, Determinanty polityki zagranicznej i międzynarodowej, Warszawa.

Holovnе upravlinnia statystyky u Lvivskii oblasti. (2016). Pres-reliz do Vsesvitnoho dnia okhorony navkolyshnoho seredovyshcha. Retrieved from http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/press/2016/r07_05.pdf.

Kyzym, N. (2011). Kontseptsiia postroeniia i realizatsii stratehii ustoichivoho razvitiia rehiona / N. A. Kyzym, Sh. A. ohly Omarov // Stratehiia i mekhanizmy rehuliuvannia promyslovoho rozvytku. Kontseptsiia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehioniv v umovakh vyklykiv hlobalizatsii: zb. nauk. prats: u 3 t. – T. 2 / NAN Ukrainy, In-t ekonomiky prom-sti; vidp. red. Bulieiev I.P.– Donetsk, s.42-54.

Malak, К. (2010). Typolohiia biezpiechenstva. Nove vyzvania. Retrieved from http:http://stosunki-miedzynarodowe.pl/bezpieczenstwo/954-typologia-bezpieczenstwa-nowe-wyzwania.

Ministerstvo regionalnogo rozvytku, budivnytstva ta GKH Ukrainy. (2016). Stan sfery povodzhennia z pobutovymy vidkhodamy v Ukraini za 2015 rik. Retrieved from http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/terretory/stan-sferi-povodzhennya-z-pobutovimi-vidhodami-v-ukrayini-za-2015-rik/.

Ministerstvo regionalnogo rozvytku, budivnytstva ta GKH Ukrainy. (2016). Zvitnist "Sanitarna ochystka" za 2015 rik. Retrieved from http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2016/04/Zbortpv4-oblasti1.pdf.

Nakaz Ministerstva ekonomiky Ukrainy № 60 «Pro zatverdzhennia metodyky rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy» vid 02 bereznia 2007 r. Retrieved from http://www.expert-ua.info/document/archivepa/law5xwqoi/index.htm.

Vernadskyi, V. (1944). Neskolko slov o noosferę. Uspekhy sovremennoi biolohii, № 18, vyp. 2, s. 113–120.

Vernadskyi, V. (2003). Biosfera i noosfera.– M.: Airys-press,– S. 275-277.

Zakon Ukrainy «Pro Heneralnu skhemu planuvannia terytorii Ukrainy» vid 07.02.2002r. №3059-III. Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3059-14/print1360750552116052.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Iryna Babets, Jaroslav Pushak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (Print) : 2449-7320

ISSN (Online) : 2449-8726