RESISTANCE TO CHANGE IN HIGHER EDUCATION

Sergey Kravchenko, Mariia Pankova

Abstract


Necessity of rapid and effective implementation of reforms in higher educational sphere determines the increase of scientific and practical interest to the problem of resistance to changes, which is redoubled by the fact that interests of wide educational circles are to be reconciled. 

Based on analysis of existing definitions, generalization of main peculiarities of higher education as an environment of resistance origin, detecting of its sources and consequences in accordance to the stage of change’s life-cycle, essence and display of resistance to changes in educational sphere are specified in the article.

Keywords


resistance; changes; higher education; life cycle

Full Text:

PDF>PDF (Russian)

References


Ansoff, I. (1989). Strategicheskoe upravlenie. Moskva: Ekonomika, 358 s.

Batechko, N. (2012). Innovatsiinyi vektor modernizatsii vyshchoi osvity Ukrainy. Naukovi pratsi [Chornomorskoho Derzhavnoho Universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu «Kyievo-Mohylianska akademiia»]. Seriia: Pedahohika. T. 188, Vyp. 176, s. 22-26.

Bondareva, I., Kravchenko, S., & Meshkov, A. (2015) Osobennosti investitsionno-innovatsionnoj napravlennosti podgotovki studentov v tekhnicheskom vuze (na primere Donetskogo regiona). Nauchno-tekhnicheskie vedomosti SPbGPU. Ekonomicheskie nauki, 3(221), 236-244.

Bovey, W. H., & Hede, A. (2001). Resistance to organizational change: the role of cognitive and affective processes. Leadership & Organization Development Journal, 22/8, 372-382.

Dementev, V., & Vishnevskij, V. (2010). Pochemu Ukraina ne innovacionnaya derzhava: institucionalnyj analiz. Journal of Institutional Studies (Zhurnal Institucionalnyh Issledovanij), 2, 2, 81-95.

Fedynets, N. (2012). Otsiniuvannia rivnia oporu zminam v orhanizatsii. Naukovyi Visnyk NLTU Ukrainy, 22.12, 385-389.

Hviniashvili, T. & Hrynko, T. (2015). Kontseptualizatsiia modelei upravlinnia zminamy na pidpryiemstvakh v suchasnykh umovakh minlyvoho seredovyshcha. Tekhnologicheskij Audit i Rezervy Proizvodstva, №1/5(21), s. 34-40

Kotter, J. P. (1995). Leading Change: Why Transformation Efforts Fail. Harvard Business Review. March-April, p. 59-67.

Kudryavtsev, D. (2010) Soprotivlenie upravlencheskim innovatsiyam v vuze v kontekste organizatsionnyh izmenenij: teoreticheskie podhody i problemy sotsiologicheskogo issledovaniya. Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya, 3, 77-81.

Kudryavcev, D. (2011). Osnovnye prichiny soprotivleniya upravlencheskim innovaciyam v vuze. Obshchestvo: Sociologiya, Psihologiya, Pedagogika, 3-4, 38-44.

Kuzhda, T. (2013). Etapy uspishnoho upravlinnia orhanizatsiinymy zminamy na pidpryiemstvi. Halytskyi Ekonomichnyi Visnyk, 2, 66-72

Lewin, K. (1951). Field Theory in Social Science: Selected Theoretical Papers. New York: Harper & Row, 346 p.

Lyuvalina, Е. (2009). Specifika upravleniya chelovecheskimi resursami v razlichnyh usloviyah. Retrieved from: http://hr-portal.ru/article/specifika-upravleniya-chelovecheskimi-resursami-v-razlichnyh-usloviah.

Marakushina, I. (2011). Psihologicheskie aspekty problemy soprotivleniya innovaciyam v sfere obrazovaniya. Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) Federalnogo Universiteta. Seriya: Gumanitarnye i Socialnye Nauki, 5, 141-147.

Naipak, D. (2011). Formuvannia alhorytmu upravlinnia orhanizatsiinymy zminamy v zabezpechenni rozvytku pidpryiemstva na osnovi protsesnoho pidkhodu. Teoriia ta Praktyka Derzhavnoho Upravlinnia, 2(33), 1-11.

Prib, K. (2014). Pryroda ta mekhanizmy oporu zminam v orhanizatsii. Rynok Pratsi ta Zainiatist Naselennia, 3, 34-39.

Schlesinger, L. A., & Kotter, J. P. (2008). Choosing Strategies for Change. Harvard Business Review, July-August, p. 130-138.

Shchennikova, M. (2015). Prichiny soprotivleniya pedagogov v innovacionnoj deyatelnosti. Srednee Professionalnoe Obrazovanie, 1, 18-21.

Shcherbakova, D. (2006). Soprotivlenie organizacionnym innovaciyam: metodologiya sociologicheskogo issledovaniya. Zhurnal Sociologii i Socialnoj Antropologii, IX, 4, 89-99.

Shestopaliuk, O. (2013). Innovatsiini modeli navchannia v diialnosti vyshchykh navchalnykh zakladiv. Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy, 3, 118-124.

Smolkin, A. (1991). Organizatsionnaya perestrojka na predpriyatii. Moskva: Ekonomika, 175 s.

Yulaner, R., & West, A. (n.d.) Jonn Kotter: upravlenie izmeneniyami. Retrieved from: http://www.obs.ru/article/92/.

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» (vid 01.07.2014 №1556-VII). Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ru/1556-18.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Сергей Иванович Кравченко, Мария Панкова

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (Print) : 2449-7320

ISSN (Online) : 2449-8726