GENESIS OF INSTITUTE OF CRIMINAL LIABILITY FOR INTENTIONAL VIOLATION OF LEGISLATION ON PREVENTION OF LEGALIZATION (LAUNDERING) OF PROCEEDS FROM CRIME OR TERRORIST FINANCING IN UKRAINE WITH INTERNATIONAL CHANGES LEGISLATION IN THIS AREA

Vitali Brovko

Abstract


The author examines the institution of criminal liability for willful violation of the law on prevention of legalization of proceeds from crime and terrorist financing and determine the effect of international law in this area in the development. To that analyzed a number of important international legal acts in the field of combating money laundering and terrorist financing. First of all analyzed such regulations the Council of Europe and the European Union as the Convention “ On Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime”, adopted by the Council of Europe the 8 December 1990; Convention “ On Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism”, adopted by the council of Europe May 16, 2005; Directive of the European Parliament and the council 2005/60/EC on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing, making October 26, 2005. Also analyzed the Forty Recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering in editions of 2003 and 2012 and model legislation on money laundering and terrorist financing, developed by the United Nations Office on Drugs and Crime and the International Monetary Fund.

On this basis, were considered changes to Article 209-1 of the Criminal Code of Ukraine, envisages legal grounds for making the appropriate changes and their compliance with international law in the fight against legalization of proceeds from crime and terrorist financing.

In the process of the study, author came to the following conclusions: Firefox Criminal Code Article 209-1 Ukraine is consistent with the requirements of international law in the field of combating money laundering and terrorist financing; inadequacy of Article 209-1 of the Criminal Code of Ukraine and the inefficiency of this article in the law enforcement practice prevented Ukraine will fulfill the undertaken international commitments to effective, adequate and effective sanctions, which should ensure the safety and functioning in Ukraine regime of supervision and control of financial intermediaries.

Keywords


злочин; легалізація; кримінальна відповідальність; фінансовий моніторинг; конвенція; директива

References


Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime : [Electronic Resource] / Council of Europe // Official web-site of the Council of Europe. – Retrieved from: http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/141.

Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism : [Electronic Resource] / Council of Europe // Official web-site of the Council of Europe. Retrieved from: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/198.htm.

Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing. Retrieved from: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/directiveonmoneylaundering.pdf.

Dudorov O., & Starovoytova Yu. (2009). Problemy kryminal'no-pravovoyi protydiyi porushennyam zakonodavstva Ukrayiny pro finansovyy monitorynh // Visnyk Natsional'noyi akademiyi prokuratury Ukrayiny, # 2, p. 28 – 36.

FATF 40 Recommendations. October 2003. Retrieved from: http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/FATF%20Standards%20%2040%20Recommendations%20rc.pdf.

FATF 40 Recommendations. February2012. Retrieved from: http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf.

Model legislation on money laundering and financing of terrorism. Retrieved from: http://www.imolin.org/pdf/imolin/ModelLaw-February2007.pdf.

Poyasnyuvalna zapyska do proektu zakonu "Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny (shchodo humanizatsiyi vidpovidal'nosti za pravoporushennya u sferi hospodars'koyi diyal'nosti)" vid 27 veresnya 2011 r. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – Rezhym dostupu do dokumentu : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=41271.

Poyasnyuvalna zapyska do proektu Zakonu Ukrayiny "Pro vnesennya zmin do Kryminal'noho ta kryminal'no-protsesual'noho kodeksiv Ukrayiny" vid 25 hrudnya 2002 r. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=13889.

Poyasnyuvalna zapyska do proektu Zakonu Ukrayiny "Pro vnesennya zmin do Zakonu Ukrayiny "Pro zapobihannya ta protydiyu lehalizatsiyi (vidmyvannyu) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shlyakhom" vid 19 serpnya 2008 r. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=33147.

Pro vnesennya zmin do Zakonu Ukrayiny pro zapobihannya ta protydiyu lehalizatsiyi (vidmyvannyu) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shlyakhom : Proekt Zakonu Ukrayiny vid 19 serpnya 2008 r. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=33147.

Propozytsiyi do Zakonu Ukrayiny "Pro vnesennya zmin do Zakonu Ukrayiny pro zapobihannya ta protydiyu lehalizatsiyi (vidmyvannyu) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shlyakhom" vid 8 hrudnya 2009 r. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=33147.

Starovoytova, Yu. H. (2009). Kryminalno-pravova protydiya porushennyam zakonodavstva Ukrayiny pro finansovyy monitorynh: dys. … kandydata yuryd. nauk : 12.00.08 / Starovoytova Yuliya Hennadiyivna. – Luhans'k. – 227 s.

Tertychenko, T. M. (2014). Spivvidnoshennya zahal'noyevropeys'koho zakonodavstva ta kryminalnoho zakonodavstva Ukrayiny pro protydiyu lehalizatsiyi (vidmyvannyu) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shlyakhom: dys. … kandydata yuryd. nauk : 12.00.08 / Tertychenko Tayisiya Mykolayivna. – Luhans'k. – 251 s.

Zvit sudiv pershoyi instantsiyi pro stan roz·hlyadu sprav pro zlochyny, peredbacheni stattyamy 209, 209-1, 306 KK Ukrayiny za 2010 rik – pershe pivrichchya 2015 roku // Ofitsiynyy veb-portal «Sudova vlada Ukrayiny». Retrieved from: http://court.gov.ua/sudova_statystyka/.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Vitali Brovko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (Print) : 2449-7320

ISSN (Online) : 2449-8726